Ödesmö­te av­gör häk­tets fram­tid

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hp.se

Om li­te drygt en må­nad hålls ett mö­te som kan bli helt av­gö­ran­de för frå­gan om ett häk­te i Halland. Kri­mi­nal­vår­den har kall­lat al­la par­ter som be­rörs om det till­fäl­li­ga häk­tet i Halm­stad skul­le stäng­as. chan­sen att ar­gu­men­te­ra för sin upp­fatt­ning.

KRIMINALVÅRDENS syfte med att kal­la till mö­tet är att dis­ku­te­ra nu­lä­get ut­i­från ett hel­hets­per­spek­tiv. Myn­dig­he­ten re­pre­sen­te­ras bland an­nat ge­nom Svan­te Eng­el­brekts­son, chef för pla­ne­rings­en­he­ten för an­stalt och häk­te och av Sa­ne­la Ov­ci­na, re­gi­on­chef Väst. De vill ock­så få de kal­la­de par­ter­nas syn på vil­ka hand­lingsal­ter­na­tiv de kan se kopp­la­de till det till­fäl­li­ga häk­tet och för­kla­rar re­dan i in­bju­dan till mö­tet att de vill ha en tyd­lig kopp­ling till ”långsiktig bä­rig­het för be­rör­da myn­dig­he­ter som hel­het”.

– Det är vik­tigt att be­ly­sa var­för Kri­mi­nal­vår­den ska gö­ra en in­ve­ste­ring i Halland. Fler ak­tö­rer än de när­mast be­rör­da be­hö­ver en­ga­ge­ra sig i frå­gan, be­skri­ver riks­dags­man­nen Hans Hoff (S).

HAN TRÄF­FA­DE ny­li­gen Kriminalvårdens ge­ne­ral­di­rek­tör Nils Öberg.

– Ing­et är be­stämt ännu, ett be­slut kom­mer i höst. Kri­mi­nal­vår­den har ett 25-års­per­spek­tiv i den här frå­gan. Mö­tet i ju­ni blir väl­digt vik­tigt och det är oer­hört vik­tigt vad ex­em­pel­vis po­lis och åkla­ga­re sä­ger. Kri­mi­nal­vår­den be­hö­ver hö­ra ar­gu­men­ten var­för de ska in­ve­ste­ra i Halland, fort­sät­ter han.

Ett ex­em­pel på nya upp­gif­ter som be­hö­ver be­ly­sas är att Hög­sko­lan kan an­ord­na po­lis­ut­bild­ning.

–And­ra ar­gu­ment, än de re­dan kän­da be­hö­ver kom­ma fram. Halland är re­dan ett län med minst an­tal stat­li­ga jobb. Nils Öberg sä­ger att det är ett tungt ar­gu­ment och att man från lä­net ock­så kom­mer in med ar­gu­ment från and­ra ak­tö­rer. Sam­ti­digt med det här är Halland det sjun­de störs­ta lä­net och ett av de län som väx­er mest, fort­sät­ter Hans Hoff.

ETT EX­EM­PEL SOM förs fram i dis­kus­sio­nen är att byg­ga ett helt nytt häk­te i Halland, med 40 plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.