Pla­ner på att byg­ga hus på Grimsholmen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LOT­TA OLS­SON lot­ta.ols­son@hn.se

Od­lings­mark på Grimsholmen kan bli 40 nya bo­stä­der. Ett för­slag till de­talj­plan ar­be­tas nu fram i kom­mu­nen.

Om­rå­det som ska be­byg­gas en­ligt pla­nen lig­ger på Grimsholmen cir­ka åt­ta kilo­me­ter sö­der om cen­tra­la Fal­ken­berg. Det är näs­tan fem hek­tar stort och ägs av pri­va­ta fas­tig­hets­bo­la­get Grimsholmen Fas­tig­hets AB. I dag är ytan od­lings­mark och ra­mas in av Lyc­ke­vä­gen, Marstens­vä­gen och Sven Jo­hans väg.

FÖR TIO ÅR se­dan be­stäm­de sig kom­mu­nen för att skis­sa på ett för­slag om nya hus på Grimsholmen. Nu har ett för­slag till de­talj­plan ar­be­tats fram av sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en på kom­mu­nen.

Kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott har gett klar­tec­ken för fort­satt sam­råd om för­sla­get.

Det in­ne­bär att kom­mu­nen sam­lar in åsik­ter från bland an­nat läns­sty­rel­sen, lant­mä­te­ri­myn­dig­he­ten och bo­en­de i om­rå­det.

I KOM­MU­NENS VI­SION ”Vi väx­er för en håll­bar fram­tid” från i fjol är fler bo­stä­der ett av må­len.

Om­rå­det på Grimsholmen ska byg­gas med ett fyr­ti­o­tal bo­stä­der som är an­pas­sa­de till plat­sen, som är li­te ku­pe­rad och slut­tar ned mot ha­vet.

De om­kring 25 små­hu­sen och 15 rad­hu­sen ska byg­gas oli­ka höga för att be­hål­la ut­sikt mot ha­vet. Ef­tersom mar­ken om­ges av som­mar­stu­gor och hus ska be­byg­gel­sen an­pas­sas för att smäl­ta in i om­rå­det och in­te stö­ra ut­sik­ten.

I PLA­NEN HAR det ock­så ri­tats in en all­män plats med en damm, ett grön­om­rå­de och en lek­plats. Den störs­ta de­len av tra­fi­ken för­vän­tas bli bil­bu­ren ef­tersom om­rå­det lig­ger för­hål­lan­de­vis långt från cent­rum och det finns få för­bin­del­ser med kol­lek­tiv­tra­fik. För att öka till­gäng­lig­he­ten fö­reslås i pla­nen att in­til­lig­gan­de Bo­bergs kust­väg byggs ut med yt­ter­li­ga­re gång- och cy­kel­väg.

Ef­tersom att mar­ken är pri­vat­ägd kom­mer fö­re­ta­get att stå för hu­vud­de­len av det even­tu­el­la pro­jek­tets kost­na­der. Det gäl­ler bland an­nat byg­gan­det av bo­stä­der och an­lägg­ning av grö­na ytor och vägar.

Om­rå­det på Grimsholmen ska byg­gas med ett fyr­ti­o­tal bo­stä­der som är an­pas­sa­de till plat­sen, som är li­te ku­pe­rad och slut­tar ned mot ha­vet. De om­kring 25 små­hu­sen och 15 rad­hu­sen ska byg­gas oli­ka höga för att be­hål­la ut­sikt mot ha­vet.

EF­TER ATT HA vägt sam­man den in­for­ma­tion man häm­tar in un­der vå­rens och som­ma­rens sam­råd kom­mer kom­mu­nen att kun­na ta för­sla­get vi­da­re. Tan­ken är att pla­nen ska upp i kom­mun­full­mäk­ti­ge un­der hös­ten 2017. Först där tar po­li­ti­ker­na ett be­slut om att gå vi­da­re med för­sla­get och bör­ja byg­ga.

Bild: OLA FOLKESSON

FRAM­TI­DA BE­BYG­GEL­SE HÄR? De om­kring 25 små­hu­sen och 15 rad­hu­sen ska byg­gas oli­ka höga för att be­hål­la ut­sikt mot ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.