”Vitt­nar om hur då­ligt de mår”

Sve­ri­ges lä­ra­re slår larm – hin­ner in­te med sitt upp­drag

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Fy­ra av tio lä­ra­re upp­ger i en ny rap­port att de in­te hin­ner med sitt upp­drag in­om or­di­na­rie ar­bets­tid.

Sam­ti­digt är yr­kes­grup­pen kraf­tigt över­re­pre­sen­te­rad när det gäl­ler sjuk­skriv­ning­ar i stress­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar.

Rap­por­ten som TT ta­git del av är gjord av Novus på upp­drag av Lä­rar­för­bun­det.

I un­der­sök­ning­en sva­rar 38 pro­cent av lä­rar­na att de in­te hin­ner med sto­ra de­lar av sitt upp­drag jäm­fört med 15 pro­cent bland övri­ga hög­sko­le­ut­bil­da­de yr­kes­grup­per som sva­rat.

Knappt en av tio (åt­ta pro­cent) upp­ger att de hin­ner med he­la sitt upp­drag jäm­fört med en av tre (32 pro­cent) hög­sko­le­ut­bil­da­de.

– Lä­ra­re vitt­nar om hur då­ligt man mår, hur myc­ket de läg­ger på eg­na ax­lar och trol­lar med knä­na. Man job­bar på fri­ti­den och för­sö­ker kom­pen­se­ra men till slut blir det för myc­ket, sä­ger Lä­rar­för­bun­dets ord­fö­ran­de Johanna Jaa­ra Åstrand till TT.

I rap­por­ten re­do­vi­sas även sta­tistik från För­säk­rings­kas­san när det gäl­ler sjuk­skriv­ning­ar i stress­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar, även där lig­ger lärar­grup­per högt med sto­ra re­gi­o­na­la skillnader.

För Ma­ri­na Blan­co Le­mos kom­mer ing­et av det­ta som nå­gon ny­het. Som nyutex­a­mi­ne­rad lä­ra­re blev hon själv sjuk­skri­ven på grund av ar­bets­be­last­ning­en.

–Jag var på en väl fun­ge­ran­de sko­la, po­äng­te­rar hon men ha­de in­te lärt mig att sä­ga nej och han­te­ra det över­mäk­ti­ga upp­dra­get med un­der­vis­ning, för­äld­ra­kon­takt och ele­vä­ren­den. Du ar­be­tar med barn och ung­do­mar som du kän­ner en skyl­dig­het gente­mot sam­ti­digt som du in­te har till­räck­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för att kla­ra av upp­dra­get.

Hon un­der­vi­sar nu som lä­ra­re i spans­ka och eng­els­ka vid en gym­na­sie­sko­la i Nac­ka ut­an­för Stock­holm och har un­der si­na år in­om yr­ket sett kol­le­gor som tving­ats gå ned i ar­bets­tid.

– De be­ta­lar själ­va rent eko­no­miskt för att hål­la sig fris­ka då de in­te skul­le må bra av en hel­tid, be­rät­tar hon.

På åt­gärds­lis­tan vill nu Johanna Jaa­ra Åstrand och för­bun­det se fle­ra ad­mi­nist­ra­ti­va lä­ra­ras­si­sten­ter och so­ci­al­pe­da­go­ger in­om sko­lan samt att onö­di­ga ad­mi­nist­ra­ti­va ar­bets­upp­gif­ter tas bort från lä­ra­re och skol­le­da­res an­svar.

Men med rå­dan­de lärar­brist, är det in­te en uto­pi att loc­ka be­hö­rig per­so­nal till ännu fler yr­ken in­om sko­lan?

– När det gäl­ler ad­mi­nist­ra­ti­va lä­ra­ras­si­sten­ter är det en yr­kes­grupp som näs­tan in­te har fun­nits. Det finns många män­ni­skor som be­hö­ver jobb och med gläd­je skul­le vil­ja be­fin­na sig i en skol­mil­jö, sä­ger Johanna Jaa­ra Åstrand.

– Vi har ock­så en si­tu­a­tion med näs­tan 40 000 le­gi­ti­me­ra­de lä­ra­re som i dag job­bar i and­ra bran­scher. När vi frå­gar är sex av tio be­red­da att kom­ma till­ba­ka om ar­bets­be­last­ning­en är mind­re.

För Ma­ri­na Blan­co Le­mos har de eg­na er­fa­ren­he­ter­na gjort att hon nu är nog­grann med hur hon dis­po­ne­rar sin tid.

– Det är en kamp var­je dag, även på hel­ger­na, att kun­na stänga av. Jag job­bar myc­ket med att ska jag va­ra kvar in­om yr­ket mås­te jag kun­na han­te­ra det­ta.

Hur nä­ra har du va­rit att slu­ta som lä­ra­re?

– Jag har nog tänkt tan­ken en gång var­je läsår se­dan 2005 men i grun­den är det kontakten med ele­ver­na som hål­ler mig kvar. Nå­gon­stans är det väl ett kall än­då när man kän­ner så här.

To­bi­as Ös­ter­berg/tt

FO­TO: CHRISTINE OLS­SON/TT

”Kamp”. Ma­ri­na Blan­co Le­mos blev sjuk­skri­ven på grund av för hög arbetsbelastning. ”Jag kan kän­na igen allt i rap­por­ten, det är en kamp var­je dag, även på hel­ger­na att stänga av, till ex­em­pel att jag in­te läg­ger mas­sa tid un­der hel­gen att rät­ta en hög med upp­sat­ser.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.