FN tar hjälp­or­gan på Me­del­ha­vet i för­svar

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

I rädd­nings­o­pe­ra­tio­ner led­da av ita­li­ensk kust­be­vak­ning har i da­gar­na sammanlagt 6 000 mi­gran­ter und­satts på Me­del­ha­vet.

Li­by­en häl­sar att de in­te hin­ner stop­pa al­la som ger sig av i un­der­må­li­ga bå­tar – och FN tar hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner­na i för­svar.

EU: S gräns be­vak­nings­or­gan Fron­tex har an­kla­gat or­ga­ni­sa­tio­ner med rädd­nings­bå­tar i Me­del­ha­vet för att age­ra ”taxi” ut­an­för Li­by­ens k t hit i Lä­ka­re utan grän­ser har hug­git till­ba­ka.

Och nu får de el­dun­der­stöd av FN:S flyk­ting­kom­mis­sa­rie Filip­po Gran­di – som ut­tryck­li­gen näm­ner ita­li­ens­ka kust­be­vak­ning­en, Fron­tex-in­sat­sen – och or­ga­ni­sa­tio­ner­na – i ett ut­ta­lan­de:

”Till­sam­mans räd­dar de tu­sen­tals liv”, skri­ver han.

Gran­di fort­sät­ter med att or­ga­ni­sa­tio­ner­na räd­da­de över 46 000 mi­gran­ter i cen­tra­la Me­del­ha­vet i fjol, och att de stod för över 26 pro­cent av samt­li­ga rädd­nings­o­pe­ra­tio­ner. I år är det hit­tills up­pe i 33 pro­cent.

Nä å k fö sö­ker tu­sen­tals mi­gran­ter från af­ri­kans­ka län­der och Mel­la­nöstern var­je dygn ta sig till Eu­ro­pa. Men många fär­das i över­las­ta­de bå­tar i uselt skick. Un­der fre­da­gen och lör­da

äk It li till i k 6 000 räd­da­de. De ploc­ka­des upp av kust­be­vak­ning, flot­tan, Fron­tex och hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Li­by­ens kust­be­vak­ning sä­ger att den lyc­ka­des hej­da 170 per­so­ner på lördagen. I fre­dags rap­por­te­ras fis­ka­re ha stop­pat uppe­mot 400 per­so­ner som för­sök­te ge sig av från Li­by­en.

Fram till den 25 april ha­de 43 490 mi­gran­ter i år kom­mit till Eu­ro­pa sjö­vä­gen. Mer än 1000 har om­kom­mit el­ler sak­nas.

Den li­bys­ka kust­lin­jen är näs­tan 180 land­mil och där­med myc­ket svår­be­va­kad. (TT AFP)

FO­TO: EMILIO MORENATTI/AP/TT(ARKIV

Runt 6 000 mi­gran­ter räd­da­des ba­ra un­der fre­da­gen och lördagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.