Macron mot klar se­ger

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

sa­de fri­lans­jour­na­lis­ten och Frank­ri­ke­kän­na­ren Ing­ma­rie Fro­man strax in­nan va­let in­led­des.

På frans­ka fast­lan­det stäng­de val­lo­ka­ler­na kloc­kan 19, utom i stör­re stä­der där de var öpp­na till kloc­kan 20.

Den nya pre­si­den­ten till­trä­der vid en ce­re­mo­ni i Elysé­e­pa­lat­set se­nast den 15 maj och i ju­ni vän­tar val till par­la­men­tet, ett myc­ket vik­tigt val för den som i dag väljs till pre­si­dent. I de va­len, den 11 och 18 ju­ni, av­görs om pre­si­den­ten kan få par­la­men­ta­risk ma­jo­ri­tet som stöd­jer hans el­ler hen­nes politik. (TT)

FO­TO: CHRISTOPHE ENA/AP

Led­de klart. I går kväll vid kloc­kan 20 till­kän­na­gjor­des den förs­ta pro­gno­sen av ut­gång­en i va­let. Då led­de väns­ter­mit­ten­kan­di­da­ten Em­ma­nu­el Macron över hö­ger­na­tio­na­lis­tis­ka Ma­ri­ne Le Pen med runt 65 pro­cent av rös­ter­na och såg ut att bli Frank­ri­kes pre­si­dent. Macron själv rös­ta­de ti­digt på mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.