Ex­per­ten: ”Trumps sig­na­ler helt fel”

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump har gjort en ko­vänd­ning och to­nar ned den ag­gres­si­va re­to­ri­ken gente­mot Nordkorea. Men i stäl­let för att gju­ta ol­ja på vå­gor­na kring Ko­re­a­halvön kan det få mot­satt ef­fekt, var­nar ex­per­ter.

I en tv-in­ter­vju med CBS kal­lar pre­si­dent Do­nald Trump Nord­ko­re­as le­da­re Kim Jong-un för en ”smart kil­le” och att det vo­re en ära att få träf­fa ho­nom. Där­med gör han en helomä d i f å d t t hå d ton­lä­get gente­mot Nordkorea, med hot om upp­trap­pad kon­flikt.

Men den nya stra­te­gin lär in­te få öns­kad ef­fekt, be­dö­mer Niklas Swan­ström som är Ko­re­a­kän­na­re och fors­ka­re vid In­sti­tu­tet för sä­ker­het­s­och ut­veck­lings­po­li­tik (ISDP).

– Det skic­kar helt fel sig­na­ler till Nordkorea. Det som hän­der nu är att Kim Jong­Un får vat­ten på sin kvarn och kan kon­sta­te­ra att ett tufft age­ran­de är ett bra age­ran­de som har lyc­kats, sä­ger Niklas Swan­ström.

Med USA:S ti­di­ga­re ag­gres­si­va lin­je kan Nordkorea d t häd ttl dt be­hö­ver kärn­va­pen för att för­sva­ra sig, tilläg­ger Niklas Swan­ström.

USA har ock­så för­li­tat sig på att Ki­na, som hål­lit Nordk d h står för om­kring 90 pro­cent av Nord­ko­re­as ex­port, ska lö­sa kärn­va­pen­frå­gan. Ki­na har dock tyd­ligt de­kla­re­rat att det­ta in­te är ett an­svar man vill bä­ra på egen hand.

Så här all­var­ligt har lä­get in­te va­rit se­dan Ko­re­a­kri­get i bör­jan på 1950-ta­let, en­ligt Niklas Swan­ström. Ris­ken för en upp­trapp­ning som för­vär­rar kri­sen är över­häng­an­de.

– Det som be­hövs nu är en krishan­te­ring som går ut på att man för­sö­ker upp­rät­ta en kom­mu­ni­ka­tion igen, trots allt, och att Nordkorea och Syd­ko­rea åter­upp­tar nå­gon form av kom­mu­ni­ka­tion.

He­le­na No den­be G/TT INTERNER

ja­gas av in­do­ne­sisk po­lis ef­ter en mass­rym­ning, rap­por­te­rar CNN. Över 400 per­so­ner lyc­ka­des fly det över­ful­la Si­a­lang Bung­kuk-fäng­el­set i fre­dags se­dan vak­ter­na över­man­nats.

– Vi har dra­git slut­sat­sen att an­ta­let interner som rym­de upp­går till 442, sä­ger po­li­sens ta­les­per­son Gun­tur Aryo Te­jo till ny­hets­by­rån AFP.

En­ligt CNN har po­li­sen lyc­kats fånga in 219 av rym­ling­ar­na. (TT)

FO­TO: AP/TT

Dik­ta­torn Kim Jong-un vid ett eve­ne­mang i Won­san där den nord­ko­re­ans­ka ar­méns 85-års­dag hög­tid­lig­hölls den 26 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.