Så slip­per du sit­ta med Svar­te Petter

Gamla mynt blir ogil­ti­ga i ju­ni – väx­ling­en har ta­git fart

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

De­ras da­gar är räk­na­de, och kam­pen för att slip­pa bli sit­tan­de med Svar­te Petter på­går för fullt.

Just som du trod­de att du bli­vit av med den sis­ta gamla en­kro­nan, så får du en nä­ve nya till­ba­ka i väx­el när du hand­lat.

Den 30 ju­ni kom­mer de gamla en-, två- och fem­kro­nor­na att bli ogil­ti­ga. In­sam­ling­en av dem har ta­git fart på ban­ker­na.

– Om man har väl­digt myc­ket mynt är det bra om man hör av sig till sitt bank­kon­tor i för­väg. Vi ha­de en kund som kom med 40 000 kro­nor i en­kro­nor. Då har man sam­lat ett tag, kon­sta­te­rar SEB:S press­chef Frank Ho­jem.

Någ­ra ban­ker tar av­gift för att ta emot mynt, and­ra tar emot dem gra­tis från kun­der som sät­ter in dem på si­na kon­ton.

– Vi får in sto­ra mäng­der mynt just nu. Det finns kun­der som kom­mer med hin­kar och bur­kar med mynt de spa­rat un­der lång tid. Vi räk­nar med att få in minst 1 200 ton mynt som är på väg att bli ogil­ti­ga, sä­ger Mats Ols­son på Han­dels­ban­kens in­for­ma­tions­av­del­ning.

Fort­fa­ran­de räk­nar Riks­ban­ken med att när­ma­re 1,3 mil­jar­der mynt, vär­da näs­tan två mil­jar­der kro­nor, finns ute i sam­häl­let. Och ris­ken är stor att du får dem i väx­el när du hand­lat – fram till sis­ta ju­ni. Bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk Han­del går in­te ut med någ­ra ge­ne­rel­la re­kom­men­da­tio­ner.

Svensk Han­del är kri­tiskt till att bå­de sta­ten och ban­ker­na lagt stor del av an­sva­ret för att sam­la in de gamla myn­ten på hand­lar­na. För att in­te det ska bli långa kö­er be­grän­sar många bu­ti­ker hur många mynt kun­der­na får be­ta­la med.

– Det finns inga in­ci­ta­ment för hand­lar­na att läm­na till­ba­ka gamla mynt till Riks­ban­ken utan det är ju för­e­nat med kost­na­der. Skul­le vi se­dan kö­pa nya mynt är det ock­så för­e­nat med en kost­nad för var­je hand­la­re, sä­ger Bengt Ni­ler­vall.

Han tror än­då att kun­der­na kan räk­na med fär­re gamla väx­el­mynt ef­ter hand. Re­dan märks ir­ri­ta­tio­nen bland kun­der, och det på­ver­kar bu­ti­ker­na. Fle­ra sto­ra fö­re­tag har re­dan bör­jat dis­ku­te­ra när det är dags att dra in de gamla kro­nor­na.

Även Christina Wejs­ham­mar, chef för av­del­ning­en för be­tal­nings­sy­stem och kon­tan­ter på Riks­ban­ken, tror att mäng­den gamla mynt i cir­ku­la­tion kom­mer att mins­ka och an­de­len nya mynt kom­mer att öka, ju när­ma­re vi kom­mer sis­ta ju­ni.

– I för­ra etap­pen, då det ju ba­ra var sed­lar, re­kom­men­de­ra­de Riks­ban­ken nå­gon vec­ka fö­re sis­ta da­tum hand­lar­na att in­te läng­re läm­na till­ba­ka de gamla ver­sio­ner­na, sä­ger hon, och gis­sar att det kan bli en lik­nan­de re­kom­men­da­tion den här gång­en.

Den förs­ta ju­li blir de gamla myn­ten ogil­ti­ga, lik­som för öv­rigt även de gamla 100- och 500-kro­nors­sed­lar­na. Men de blir in­te vär­de­lö­sa för det.

–För att man in­te ska bli sit­tan­de med Svar­te Petter finns det se­dan en två­må­na­ders­pe­ri­od när man kan lö­sa in myn­ten i bank, sä­ger Christina Wejs­ham­mar.

Sed­lar­na kan lö­sas in un­der ett helt år, och även ännu se­na­re om man vän­der sig till Riks­ban­ken.

Britt-ma­rie Sei­bold/tt

KÄL­LA: RIKS­BAN­KEN FO­TO: FREDRIK SANDBERG/TT/ARKIV

Nya och gamla mynt. De nya fem-, två- och en­kro­nor­na är lät­ta­re och mind­re än si­na fö­re­gång­a­re till väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.