In­te ba­ra hand­kraft när svens­ken ona­ne­rar

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Ona­ni är ing­et som sköts ba­ra för hand.

Många svens­kar an­vän­der dil­do el­ler glid­me­del. Men även fynd från frukt- och grön­saks­dis­ken kom­mer till an­vänd­ning, en­ligt en un­der­sök­ning från RFSU.

Svens­kar­na är på­hit­ti­ga när det gäl­ler sin själv­till­freds­stäl­lel­se. En­ligt en kart­lägg­ning som RFSU lå­tit gö­ra har två av fem svens­kar an­vänt nå­gon form av hjälp­me­del när de ona­ne­rat.

Van­li­gast bland kvin­nor är en dil­do el­ler mas­sa­gestav, me­dan män­nen of­tast ploc­kar fram glid­me­del. Men även li­te mer ovan­li­ga fö­re­mål fö­re­kom­mer – när­ma­re var ti­on­de har nå­gon gång ona­ne­rat med hjälp av hus­hållsar­tik­lar, frukt el­ler grön­sa­ker.

En­ligt Char­lot­ta Löf­grenMår­ten­son, pro­fes­sor vid Cent­rum för sex­o­lo­gi och sex­u­a­li­tets­stu­di­er på Mal­mö hög­sko­la, har in­ter­net fört med sig en ökad öp­pen­het kring sex. Men för många är ona­ni fort­fa­ran­de ett käns­ligt sam­tal­säm­ne.

– Möj­li­gen finns in­te sam­ma ta­bu kring ona­ni länge. Men det finns nog fort­fa­ran­de, till ex­em­pel om man le­ver i ett par­för­hål­lan­de, en käns­lig­het el­ler ge­nans hos vis­sa, sä­ger hon.

Siff­ror som RFSU pre­sen­te­ra­de ti­di­ga­re i år vi­sa­de att hälf­ten av män­nen och tolv pro­cent av kvin­nor­na ona­ne­rar fle­ra gång­er i vec­kan. Och in­te ba­ra hem­ma un­der täc­ket. Många har gjort det i bi­len, hem­ma hos vän­ner, på of­fent­li­ga to­a­let­ter el­ler på job­bet.

Det finns dock en an­nan aspekt av öp­pen­he­ten, sä­ger Char­lot­ta Löf­gren-mår­ten­son. Med al­la sex­spal­ter och tips om att för­bätt­ra sex­livet kan ock­så pres­sen på den en­skil­da ona­nis­ten öka.

– Det finns en risk för att man brot­tas med sam­ma käns­lor av otill­räck­lig­het, även där. Nu ska man hin­na med att ona­ne­ra på nå­got fi­nur­ligt sätt ock­så.

Jens Bor­ne­mann/tt

FO­TO: TT/ARKIV

Dil­don lig­ger i topp bland hjälp­med­len när svens­ka kvin­nor ona­ne­rar. Män väl­jer i förs­ta hand nå­gon form av glid­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.