”Vi mås­te ne­ka, för­står du?”

Ar­bo­ga­kvin­nan in­ring­ad med hjälp av hem­lig av­lyss­ning – nu in­leds rät­te­gång­en

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

”Det är all­var. Det är mord. Jag vill in­te bli dömd.”

Med hjälp av hem­lig av­lyss­ning ring­a­de po­li­sen in den 42-åri­ga mord­miss­tänk­ta kvin­nan och hen­nes pojk­vän.

Nu in­leds rät­te­gång­en i ett av de mest upp­märk­sam­ma­de, tra­gis­ka och bi­sar­ra brott­må­len nå­gon­sin i Sve­ri­ge.

Den 63-åri­ga kvin­nan vak­nar av ett hårt slag mot kin­den. Hon för­står in­te att hon blir kniv­hug­gen. I mörk­ret ser hon en per­son sit­ta grens­le över hen­nes ma­ke i den ge­men­sam­ma dub­bel­säng­en. Se­dan svim­mar hon av. Bred­vid hen­ne lig­ger ma­ken liv­lös.

Mor­det och mord­för­sö­ket på ett äld­re par i en som­mar­stu­ga ut­an­för Ar­bo­ga den 3 au­gusti 2016 ska nu prö­vas i rät­ten. En­ligt åkla­gar­na har pa­rets 42-åri­ga dot­ter, i me­di­er kal­lad Ar­bo­ga­kvin­nan, för­mått sin yng­re pojk­vän att ge­nom­fö­ra då­det. Han har er­känt och pe­kat ut kvin­nan som den som kör­de ho­nom dit och gav ho­nom kni­ven.

Rät­te­gång­en in­leds dock med det miss­tänk­ta mor­det på 42-åring­ens ti­di­ga­re ma­ke, som hit­ta­des drunk­nad ne­dan­för sam­ma som­mar­stu­ga

Så fort vi har gift oss, då kan vi dra ut­om­lands. Så vi får ald­rig tviv­la på varand­ra. ■■DEN MORDÅTALADE 42-ÅRI­GA KVIN­NAN till sin pojk­vän.

ett år ti­di­ga­re. En­ligt åkla­gar­na mör­da­des han i ett för­sök att få ut en liv­för­säk­ring.

Kvin­nan ne­kar till allt. Men ex­per­ter ser be­vislä­get som gott och har be­dömt att hon åt­minsto­ne kan kom­ma att fäl­las för då­det mot för­äld­rar­na.

Här väger pojk­vän­nens ut­pe­kan­de tungt – och det är nå­got som för­sva­ret kom­mer att sik­ta in sig på, en­ligt

Ulrika Borg, er­fa­ren brottsmål­sad­vo­kat.

– En med­till­ta­lads upp­gif­ter mås­te man ta med en ny­pa salt. Det kan fin­nas skäl som vi in­te kän­ner till som får ho­nom att pe­ka ut hen­ne. En med­till­ta­lad vitt­nar in­te hel­ler un­der ed, sä­ger hon.

Pojk­vän­nen har ock­så änd­rat sin be­rät­tel­se un­der ut­red­ning­ens gång, vil­ket kan på­ver­ka hans tro­vär­dig­het, sä­ger Ulrika Borg.

Vik­ti­ga de­lar i be­vis­ning­en är ock­så de hand­skriv­na lap­par som kvin­nan för­sökt smugg­la ut från häk­tet, samt po­li­sens spa­ning med hem­lig av­lyss­ning.

”Vi mås­te ne­ka, för­står du? Så fort vi har gift oss, då kan vi dra ut­om­lands. Så vi får ald­rig tviv­la på varand­ra”, sä­ger kvin­nan till pojk­vän­nen un­der en bil­färd.

Ex­per­ter ser må­let som unikt, med en ti­di­ga­re ostraf­fad me­del­klasskvin­na som pe­kas ut för vad som fram­står som kall­blo­dig, pla­ne­rad se­riebrotts­lig­het. Att det in­te skett in­om ra­men för miss­brukar­kret­sar el­ler nå­gon tyd­ligt syn­lig psy­kisk ohäl­sa gör det he­la ännu ovan­li­ga­re.

Ulrika Borg ser tyd­li­ga pa­ral­lel­ler till Kn­ut­by-fal­let, där pas­torn Hel­ge Foss­mo döm­des för att ha fått den så kal­la­de barn­flic­kan att mör­da hans fru samt för­sökt mör­da yt­ter­li­ga­re en för­sam­lings­med­lem.

– Jag kan tän­ka mig att pojk­vän­nens för­sva­ra­re ser en Kn­ut­by-si­tu­a­tion fram­för sig och kom­mer att för­sö­ka vi­sa hur kvin­nan ma­ni­pu­le­rat pojk­vän­nen och hur svag han har va­rit för att på så sätt skju­ta över skul­den. I Kn­ut­by-fal­let var det ju barn­flic­kan som be­trak­ta­des som den mest oskyl­di­ga och döm­des till rätts­psy­ki­a­trisk vård me­dan Hel­ge Foss­mo sit­ter på livs­tid för an­stif­tan, sä­ger hon. An­ja Haglund/tt

FO­TO: TT

Brotts­plat­sen. Som­mar­stu­gan ut­an­för Ar­bo­ga där den miss­tänk­ta Ar­bo­ga­kvin­nans ex-ma­ke och pap­pa mör­da­des 2015 re­spek­ti­ve 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.