Youtu­be är okej – men Dream­film olag­ligt

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - Gustav Sjö­holm/tt

Att kol­la på en ström­mad film på en pi­rat­sajt är olag­ligt. Men att kol­la på Youtu­be är risk­fritt.

Den be­döm­ning­en gör ex­per­ter ef­ter för­ra vec­kans Eu-dom.

En dom mot en ne­der­ländsk för­säl­ja­re av me­di­e­spe­la­re ver­kar få kon­se­kven­ser för svens­ka in­ter­ne­tan­vän­da­re. Den slut­sat­sen drar Pa­ten­toch re­gi­stre­rings­ver­kets ju­rist Christi­an Nilsson.

I den ak­tu­el­la do­men har Eu-dom­sto­len be­slu­tat att det in­te var okej att säl­ja en box där an­vän­da­ren ge­nom in­bygg­da appar län­ka­des till pi­rat­ström­mat ma­te­ri­al. Frå­gan har va­rit om man ock­så kan sträc­ka re­so­ne­mang­et till att gäl­la pri­vat­per­so­ners ström­ning via da­tor, mo­bil el­ler lik­nan­de.

– Det rå­der i viss mån de­la­de me­ning­ar, men min åsikt är att ja, det kan man gö­ra. Lä­ser man domskä­len och re­so­ne­mang­et där fram­går det i mi­na ögon tyd­ligt att ett så­dant för­fa­ran­de in­te kan va­ra tillå­tet, vil­ket i mi­na ögon är en rim­lig ut­veck­ling, sä­ger Christi­an Nilsson.

Jan Rosén, pro­fes­sor i ci­vil­rätt på Stock­holms uni­ver­si­tet, gör sam­ma be­döm­ning. En per­son som går in och tit­tar på ex­em­pel­vis en film på en pi­rat­sajt som Swe­fil­mer el­ler Dream­film skul­le kun­na dö­mas för brott, ef­tersom an­vän­da­ren då en­ligt re­so­ne­mang­et i sam­ma ögon­blick upp­rät­tar en olag­lig ko­pia av ma­te­ri­a­let.

Och pri­vat­per­so­nen har ”ett re­la­tivt tungt an­svar” för att ta re­da på vil­ken typ av sajt man tit­tar på, en­ligt Rosén, som hänvisar till en an­nan Eu-dom från för­ra året.

– Ibland kan det va­ra själv­klart. Al­la Swe­fil­mers kun­der ha­jar väl att det är en sajt som in­te film­in­du­strin satt upp, sä­ger han.

Bå­de Jan Rosén och Christi­an Nilsson sä­ger dock att man sä­kert kan fort­sät­ta att sur­fa på eta­ble­ra­de vi­de­o­jät­tar som Youtu­be, även om det kan fö­re­kom­ma att olag­ligt ma­te­ri­al ham­nar även där.

FO­TO: TT

Att tit­ta på pi­rat­ström­mad film är an­tag­li­gen ett brott, ef­ter en ny Eu-dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.