Fak­ta: Be­vislä­get

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - KÄL­LA: ÅKLAGARNAS STÄMNINGSANSÖKAN SAMT FÖRUNDERSÖKNINGSPROTOKOLLET

Pojk­vän­nen har er­känt mor­det och mord­för­sö­ket på för­äld­rar­na. En­ligt ho­nom kör­de kvin­nan ho­nom till stu­gan och för­såg ho­nom med mord­vap­net. Pojk­vän­nen ha­de blod från pap­pan på sig som hit­ta­des i pas­sa­ge­rar­sä­tet på den bil som an­vän­des. Pap­pan ha­de dna från pojk­vän­nen un­der en na­gel. Sko­spår i som­mar­stu­gan mat­char pojk­vän­nens skor.

Kvin­nan har ing­et ali­bi för kväl­len och har läm­nat om­kring nio oli­ka ver­sio­ner av vad hon gjor­de vid ti­den för brot­ten. Vitt­nen har sett två per­so­ner i bi­len som kör­de mot som­mar­stu­gan. Via lap­par skriv­na i fäng­el­set har kvin­nan vi­sat stor kun­skap om hur brot­tet gått till.

Dödsor­sa­ken för den 42-åri­ga kvin­nans ma­ke är in­te fast­ställd, men myc­ket ta­lar för drunk­ning. Kvin­nan ska un­der året fö­re döds­fal­let ha för­sökt för­må tre per­so­ner i sin om­giv­ning att dö­da man­nen. Hal­ten ki­se­lal­ger i man­nens lung­or ta­lar emot att han drunk­nat i Hjäl­ma­ren. 42-åring­en har sagt att hon va­rit i som­maru­gan un­der kväl­len, men ana­ly­ser av hen­nes te­le­fon vi­sar att så in­te var fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.