Usel hy­gi­en på Hal­lands cam­ping­plat­ser

Hallands Nyheter - - Livets Gång - JANOLOF NILSSON Halland för 50 år se­dan

La­gom till tu­rist- och cam­ping­sä­song­ens bör­jan kom­mer ett chock­be­sked från länslä­ka­re Paul Lindström, som ut­rett stan­dar­den på Hal­lands samt­li­ga cam­ping­plat­ser, med be­to­ning på de hy­gi­e­nis­ka för­hål­lan­de­na. En­ligt dok­tor Lindström är in­te mind­re än 20 pro­cent, el­ler 12 av lä­nets cam­ping­plat­ser, i så uselt skick att de ome­del­bart bör stäng­as. Även fler­ta­let övri­ga får all­var­lig kri­tik på fle­ra punk­ter. All­var­li­gast är kanske att fle­ra cam­ping­ä­ga­re in­te brytt sig om att le­da bort spill­vat­ten utom räck­håll för färskvat­ten­täk­ter­na, ett av­slö­jan­de som kan få vem som helst att slu­ta dric­ka hal­lonsaft för all fram­tid. En­dast de kommunalt sköt­ta cam­ping­plat­ser­na und­går skar­pa­re kri­tik i rap­por­ten.

FAL­KEN­BERGS GAMLA FI­NA cam­ping­plats, Grö­ning­en, med sitt stads­nä­ra lä­ge har som be­kant fått ge vi­ka för den in­dust­ri­el­la ex­pan­sio­nen in­till Ätrans åstrand, men nu hål­ler en ny på att an­läg­gas ute på Hjorts­berg. ”Det grävs, så­gas och spi­kas med bå­de fart och kläm”, skri­ver HN:S ut­sän­de på tids­ty­piskt ma­ner. Den förs­ta etap­pen ut­lo­vas va­ra klar i tid till in­du­stri­se­mestern. Men den­na del in­går ba­ra i en stor­vu­len plan för Hjorts­bergs fri­tids­om­rå­de. To­talt skall här rym­mas he­la 265 hus­vag­nar och 600 tält med all till­hö­ran­de ser­vice – dvs ”en cam­ping­plats i världs­klass”, som HN ut­tryc­ker det. Vi­da­re åter­finns en ny nö­je­spark på rit­ning­ar­na, och det ta­las även om ett mo­tell. Nå­väl, den som le­ver får se… För att ge pro­jek­tet ex­tra fart har HN ut­lyst en namn­täv­ling för den nya cam­ping­en. Bok­stä­ver­na Å, Ä och Ö är dock in­te tillåt­na i nam­net då det skall kun­na ut­ta­las på and­ra språk, he­ter det. Det här är trots allt 1967, och vi bör­jar lik­som bli li­te in­ter­na­tio­nel­la av oss…

SÅ KAL­LA­DE SKOLPOLISER har hit­tills främst fö­re­kom­mit i de stör­re stä­der­na, men nu har även Var­berg bör­jat ut­bil­da ele­ver i klas­ser­na 5 – 7 i sam­ma syfte. Det rör sig om ett fyr­ti­o­tal barn, varav de förs­ta 20 re­dan er­hål­lit de åtrå­vär­da teck­nen på sin po­li­siä­ra upp­höjd­het – skol­po­lis­mär­ket med till­hö­ran­de kop­pel! Då de fles­ta skolpoliser är täm­li­gen kle­na bör de in­te in­gri­pa vid väp­na­de rån och dy­likt. Den pri­mä­ra upp­gift är istäl­let att pat­rul­le­ra och hål­la ord­ning vid över­gångs­stäl­len in­till sko­lor, och vi an­tar att be­ho­vet kom­mer att bli sär­skilt stort i höst när al­la bi­lar plöts­ligt skall bör­ja kö­ra på ”fel” si­da om vä­gen.

Och så tving­as vi med­de­la att yt­ter­li­ga­re ett av Varbergs gamla fi­na af­färs­hus kom­mer att upp­hö­ra. Det rör sig om Fri­bergs Frukt- och To­baks­af­fär på Väst­ra Vall­ga­tan. Den Fri­bergs­ka af­färs­verk­sam­he­ten star­ta­des av An­na Fri­berg re­dan 1901, först i form av ka­ra­mell­ko­ke­ri. Via ”Kring­lan” och se­na­re Pe­hrs­sons­ka Träd­går­den ham­na­de Fri­bergs Frukt- och To­baks­af­fär på nu­va­ran­de adress 1916.

Och så tving­as vi med­de­la att yt­ter­li­ga­re ett av Varbergs gamla fi­na af­färs­hus kom­mer att upp­hö­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.