Konst­mål av­gjor­de der­by

Hallands Nyheter - - Halland Nyheter - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

I den 75:e mi­nu­ten, ef­ter en mål­lös förs­ta halv­lek, seg­la­de en fri­spark in i Var­berg Gifs:s straff­om­rå­de. Där in­ne fanns den tofs­pryd­de hö­ger­bac­ken Rasmus An­ders­son som sköt 1–0 med en konst­spark som det krävs ett visst själv­för­tro­en­de för.

– Det kom in en boll på fri­spark som blev li­te över­lång och som nic­ka­des till­ba­ka, den låg i luften och har man li­te flow så är det bar att dra dit den, sa Tvåå­kers hö­ger­back Rasmus An­ders­son.

Det blev en cy­kelspark som strök in pre­cis vid stol­pro­ten. Ett väl­digt fint mål, med­ger Rasmus som nu­me­ra dess­utom kan ti­tu­le­ra sig som skyt­te­kung i Tvååker med si­na tre mål.

– Jag bör­jar bli van vi det­ta nu. Det var väl in­te just det som jag skul­le bi­dra med när jag skrev på, men det är jät­te­kul att få gö­ra det ock­så så får man li­te upp­märk­sam­het. Det är man in­te van vid som hö­ger­back, fort­sat­te han och sken ikapp med so­len.

SOM PÅ GI­VEN sig­nal, pre­cis ef­ter 1–0-må­let teck­na­de Tvåå­kers trä­na­re Mat­ti­as Lindström för byte. In kom an­fal­la­ren Jas­min Baru­cic. Ett lyc­kat drag skul­le det vi­sa sig. Tre mi­nu­ter se­na­re kom en ny boll in i straff­om­rå­det, nick­skarv från Baru­cic och så led­de Tvååker plöts­ligt med 2–0. Ett mål där Varbergs mål­vakt Se­basti­an Ekholm snubb­la­de till pre­cis fö­re och kanske kun­de ha räd­dat an­nars.

– VÅ­RA TVÅ an­fal­la­re ha­de stång­ats re­jält där­in­ne, så de var helt en­kelt tröt­ta och mot en back­lin­je som var så öp­pen som de­ras var då, så var Baru­cic per­fekt. Han var jät­te­duk­tig när han kom in, sa Tvåå­kers trä­na­re Mat­ti­as Lindström.

2–0 stod sig se­dan mat­chen ut, vil­ket in­ne­bar ännu en nol­la för hem­ma­la­get som ba­ra släppt in ett mål på fem mat­cher.

Och även om Lindström själv var mitt­fäl­ta­re ser han försvarsspelet som nyc­keln.

– Jag tar med mig av vad jag har lärt mig, vad man vin­ner på i läng­den, och visst, vi har spe­la­re som kan vin­na mat­cher på egen hand men om man in­te har ett fun­ge­ran­de för­svars­spel vin­ner man in­te en se­rie.

Ett dröm­mål och ett su­per­byte. Så tog Tvååker sin fjär­de se­ger och sig upp i se­ri­e­topp. – Man tän­ker in­te så myc­ket, det ba­ra sker na­tur­ligt, sa match­hjäl­ten och nya skyt­te­kung­en Rasmus An­ders­son.

AN­NARS HAND­LA­DE DET här der­byt myc­ket om förs­ta gång­en. Det var förs­ta gång­en på 19 år som det spe­la­des der­by mel­lan Tvååker och GIF och förs­ta gång­en den gam­le Tvåå­kers­pro­fi­len Andreas Karlsson var till­ba­ka på Övre­vi.

– DET ÄR klart det var li­te kons­tigt men jag ha­de in­te så svårt för det, det var mest kul att få mö­ta si­na gamla lag­kom­pi­sar, sa den hem­vän­dan­de Andreas Karlsson.

– Det är ro­ligt, det är ju match i mat­chen men man kan än­då gå och halv­tjö­ta li­te med dem.

Var­berg GIF:S trä­na­re Hal­da Ka­bil var få­or­dig ef­teråt.

– Ett der­by med myc­ket kamp från bör­jan, i förs­ta halv­lek mis­sa­de vi två lä­gen som ty­värr blev mat­ch­avgö­ran­de, sa Hal­da Ka­bil.

Bild: JONATAN BYLARS

TVÅÅKER FAJTADES BÄST. Här ser match­hjäl­ten Rasmus An­ders­son sin back­kol­le­ga Fredrik Haag kri­ga om mil­li­met­rar­na.

SKYT­TE­KUNG. Rasmus An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.