Ro­bert Dahl­gren gläns­te i pre­miä­ren

Hallands Nyheter - - Sporten - BILSPORT: STCC JONAS DAGSON TT

Pre­miär för nya STCC. Och stän­di­ge tvåan Ro­bert Dahl­gren blev hel­gens sto­ra vin­na­re. – Det här är en dröm­helg för mig, sä­ger han ef­ter att ha ta­git ett sta­digt grepp om förs­ta plat­sen i ta­bel­len.

Nya STCC in­ne­bär nya bi­lar, många nya fö­ra­re och ett nytt reg­le­men­te. Tre ra­ce var­je helg och mer in­ten­siv är det tänkt.

Och pre­miär­hel­gen le­ve­re­ra­de, med ett un­dan­tag. Det var mest gamla ve­te­ra­ner som käm­pa­de i tä­ten: Fredrik Ek­blom, Da­ni­el Hag­löf och Ro­bert Dahl­gren.

EF­TER TRE RA­CE le­der Ro­bert Dahl­gren kom­for­ta­belt to­tal­ta­bel­len, 30 po­äng fö­re när­mas­te ut­ma­na­re. Fredrik Ek­blom lig­ger vis­ser­li­gen tvåa, ba­ra sex po­äng bakom, men kom­mer in­te att kö­ra al­la ra­ce. Frå­gan är hur många mer det blir, möj­li­gen ett el­ler två till. Men nå­gon verk­lig ut­ma­na­re om mästerskapet är han in­te. Än­då väl­jer Ro­bert Dahl­gren att to­na ner för­vänt­ning­ar­na.

– Det är än­då ba­ra förs­ta hel­gen. Det kom­mer att hän­da myc­ket gre­jor, sä­ger han.

Dahl­gren blev hel­gens vin­na­re tack va­re en bra bil, skick­lig kör­ning och så li­te tur.

EN FRÄCK START i förs­ta hea­tet och se­dan kun­de han oho­tad kö­ra hem se­gern. Po­le­po­si­tion i and­ra, men när Fredrik Ek­blom ha­de ja­gat i kapp med sex varv kvar var det tvek­samt om han kun­nat hål­la emot. Då small det mel­lan Ru­ben Kress­ner och Andreas An­ders­son. Bi­lar­na dund­ra­de in i sä­ker­hets­stängs­let och lop­pet av­slu­ta­des bakom sä­ker­hets­bi­len.

– Han ha­de in­te haft en chans att kla­ra sig om vi fått kö­ra klart, sä­ger Ek­blom.

– Det ha­de bli­vit tufft he­la vä­gen in, sä­ger Dahl­gren.

Sis­ta ra­cet var Fredrik Ek­bloms från start till mål. Han var ald­rig ho­tad. Med Dahl­gren som li­ka trygg tvåa.

BAKOM VE­TE­RA­NER­NA KUN­DE någ­ra av de nya fö­rar­na gö­ra av­tryck. To­bi­as Brink, Fredrik Bloms­tedt och Niklas Lil­ja vi­sa­de att de vill va­ra med i kam­pen un­der sä­song­en. Säm­re gick det för Mi­kae­la Åh­lin-kot­tu­lin­sky som ham­na­de i en kol­li­sion på förs­ta var­vet och fick mo­tor­stopp i star­ten av det and­ra hea­tet.

I sup­port­klas­sen Swe­dish GT fick prins Carl Philip en lyc­kad start. Vinst på fre­da­gen till­sam­mans med Thed Björk och tvåa i lör­da­gens ra­ce. Han le­der klas­sen ef­ter förs­ta täv­lings­hel­gen.

Nu drar Stcc-cir­ku­sen vi­da­re till fins­ka Alas­ta­ro, där and­ra täv­ling­en körs om 14 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.