An­ner­vi hyl­la­de si­na me­ka­ni­ker Mat­ti­as Nilsson

MO­TOR: FEM INKÖRDA PO­ÄNG I STCC-DE­BU­TEN

Hallands Nyheter - - Sporten - 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nilsson@hn.se

Fre­da­gens sex­ton­de plats i kva­let på­ver­ka­de för­stås den 20-åri­ge Mar­cus An­ner­vis för­ut­sätt­ning­ar i de tre Stcc-ra­cen. Men Fal­ken­bergs Mk-fö­ra­ren an­tog ut­ma­ning­en på helt rätt sätt. Heat num­mer ett blev en ren suc­cé. Klätt­ring­en upp till åt­ton­de plats var ing­et an­nat än im­po­ne­ran­de.

– Åt­ta pla­ce­ring­ar upp är väl god­känt. Jag för­sök­te bju­da på en så bra show som möj­ligt, sä­ger Mar­cus An­ner­vi.

I FJOL BLEV han mäs­ta­re i Re­nault Clio Cup. Än­då väl­jer han att hål­la en låg pro­fil bland de sto­ra stjär­nor­na.

– Jag har inga för­vänt­ning­ar på mi­na ax­lar. Jag är här för att se och lä­ra.

I stall­täl­tet mel­lan hea­ten rå­der feb­ril verk­sam­het. Me­ka­ni­ker, hun­dar (!), in­gen­jö­rer och tek­ni­ker job­bar med Hon­da. De trängs på små ytor.

Det blev en hän­del­se­rik dag på sol­dränk­ta Ring Knut­storp för Mar­cus An­ner­vi och hans team Rent A Wreck. – Det har va­rit li­te upp och ner. Ett stort tack till me­ka­ni­ker­na som fick ihop bi­len. Det gjor­de ett me­ga­jobb, sä­ger Mar­cus An­ner­vi.

– MÖJ­LI­GEN FÅR jag tid att äta lunch mel­lan and­ra och tred­je hea­tet, sä­ger 19-åri­ge chefs­me­ka­ni­kern Victor Sjun­nes­son me­dan han gör en bak­hjul­sju­ste­ring.

– Jag har 21 mi­nu­ter på mig, sä­ger Victor och sneg­lar mot en kloc­ka med rö­da siff­ror som dra­ma­tiskt räk­nar ner.

”Vi mås­te ju pre­ste­ra för att Mar­cus ska pre­ste­ra”

CAROLIN STEINICK däc­kan­sva­rig

DET ÄR ETT helt team som job­bar i ku­lis­ser­na. Victor Sjun­nes­sons flick­vän Caroline Steinick in­går ock­så. Hon är däc­kan­sva­rig.

– Di­rekt på mor­go­nen när man ska sät­ta tryck i al­la däc­ken, det är då jag har mest att gö­ra, sä­ger Caroline.

Hur är Mar­cus mel­lan hea­ten, vill han läg­ga sig i?

– Nej, han är väl­digt lugn och han li­tar på att vi gör det vi ska, sä­ger Steinick. Hon tilläg­ger: – Vi mås­te ju pre­ste­ra för att Mar­cus ska pre­ste­ra.

Även Mar­cus An­ner­vis flick­vän Ma­til­da San­der, 19, är på plats.

PA­RET TRÄF­FA­DES FÖR fy­ra år se­dan och hon föl­jer med på fle­ra täv­ling­ar.

– Det är ner­vöst. Väl­digt spänt och man har hjär­tat i hals­gro­pen! Man kan ju in­te för­ut­sät­ta att nå­got ska hän­da, ba­ra hål­la tum­mar­na, sä­ger hon.

– STCC är stort för Mar­cus, det är det störs­ta tänk­ba­ra ste­get och vill verk­li­gen att det ska gå bra för ho­nom.

AND­RA HEA­TET BLEV dock en trå­kig historia. Det blev kort för Mar­cus del. Ba­ra se­kun­der ef­ter star­ten blev han påkörd och tving­a­des bry­ta.

– He­la ba­kax­eln är skev och vi mås­te by­ta fram­vagn. Vi får se om de hin­ner få ord­ning på det på en tim­me och 50 mi­nu­ter. De är hjäl­tar­na för da­gen, sä­ger Mar­cus och sneg­lar åt Victor Sjun­nes­sons håll.

Men visst var Mar­cus be­svi­ken över ut­gång­en.

– Det är fru­stre­ran­de. Man kan in­te gö­ra nå­got åt det när det in­te var vi själ­va som or­sa­ka­de det.

An­ner­vi går runt i det skö­na väd­ret. Han tar tid på sig att häl­sa på folk som vill snac­ka ra­cing. Men det finns ett lä­ge då han går in i den be­röm­da bubb­lan.

– När jag sät­ter mig i bi­len och tar på mig hjäl­men. Då är man i sin egen värld.

Han av­slu­ta­de med en ti­on­de plats i det tred­je hea­tet. Däc­ken tog stryk ef­ter fem, sex varv. Mar­cus grä­mer sig li­te över fre­da­gens kval.

– Det är än­då där man sät­ter grän­sen för ra­cen. Och jag tyc­ker in­te vi hör hem­ma så långt ner. Vi ha­de oflyt med in­ställ­ning­ar.

Vad tar du med dig för er­fa­ren­he­ter från pre­miä­ren?

– Ra­cing­va­na och att det gäl­ler att träf­fa i kva­let, an­nars ham­nar man långt ner i fäl­tet där det kan hän­da skit.

Hur men­talt job­big är en så­dan här dag?

– I mor­gon kom­mer man va­ra trött. Vi bru­kar kal­la det för ”ra­cing­bak­fyl­la” för man har ta­git ut all kraft i krop­pen. Det är ju sol och kanske 70 gra­der i bi­len.

AN­NER­VI VAR PÅ plats kloc­kan halv åt­ta på mor­go­nen. Han och teamet be­räk­nar att kom­ma ifrån ba­nan vid mid­natt. Det kos­tar på, men hu­mö­ret är på topp. Gäng­et är re­la­tivt ungt men sam­man­svet­sat – och har fram­ti­den för sig.

LÅNG FÄRD MOT NATT. Det blev en lång dag för Mar­cus An­ner­vi och hans team vid Stcc-pre­miä­ren på Ring Knut­storp.

Bil­der: MAT­TI­AS NILSSON

Bild: TT

HYF­SAT FACIT. Åt­ton­de och ti­on­de plats blev re­sul­ta­tet för Mar­cus An­ner­vi i Stcc-pre­mä­ren. I mel­lan­hea­tet blev han påkörd och fick bry­ta.

NER­VÖS FLICK­VÄN. Ma­til­da San­der föl­jer STCC med spän­ning. ”Man har hjär­tat i hals­gro­pen.” sä­ger hon.

TEK­NISK BAS. Victor Sjun­nes­son är chefs­tek­ni­ker och sam­ar­be­tar här med flick­vän­nen Caroline Steinick

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.