Ka­bashi säk­ra­de kom­for­ta­bel se­ger

Hallands Nyheter - - Sporten - MAR­TIN ÖRTEGREN 010-471 50 10 spor­ten@hn.se

Fem gyl­le­ne mi­nu­ter. Det var allt Medion Ka­bashi be­höv­de för att säk­ra Vin­bergs förs­ta hem­ma­se­ger för sä­song­en. – Det var på ti­den, skrat­ta­de Medion Ka­bashi ef­ter se­gern över Ten­hult.

Näs­tjum­bon på be­sök. På för­hand lät det som en en­kel match för Vin­berg. Nå­got som in­led­nings­vis dock in­te syn­tes.

– Vi bör­ja­de li­te non­cha­lant och mis­sa­de pass­ning­ar­na i den sis­ta tred­je­de­len. Men sen spe­la­de vi upp oss och så fort vi gjor­de förs­ta må­let flöt allt på, sa Medion.

AVGÖRANDET KOM UN­DER ett par in­ten­si­va mi­nu­ter.

Mi­nut 38: ett fart­fyllt an­fall på hö­ger­kan­ten med ett in­spel snett in­åt bak­åt till for­war­den med num­mer nio på ryg­gen.

– Det var ba­ra att tryc­ka till den mot förs­ta stol­pen. Jag ha­de li­te tur, men mål som mål, be­skrev Medion sitt skott som Ten­hultsmål­vak­ten var på, men in­te mäk­ta­de med att sty­ra un­dan.

Mi­nut 43: En upp­rull­ning som gick över på väns­ter­kan­ten, där Ar­ben Aj­da­re­vic slog ett långt in­lägg.

– Jag fis­ka­de li­te i bort­re. Det gick väl­digt snabbt, jag för­sök­te ba­ra få en touch på bol­len och lyc­ka­des spe­la in den till Ro­bin (Tho­mas­son), sa Medion.

THO­MAS­SON BLEV HELT fri­spe­lad och kun­de sät­ta 2-0 i öp­pet mål.

Den ef­ter­föl­jan­de mi­nu­ten blev av den mind­re ro­li­ga­re sor­ten, då mål­skyt­ten och fram­spe­la­ren var tvung­en att by­ta.

– Jag skul­le skju­ta, men mis­sa­de bol­len och då högg det till li­te i bak­si­dan. Det gjor­de in­te jät­te­ont, men det kän­des rätt att gå ut som en sä­ker­hets­åt­gärd, sa Medion och tog sig åt lå­ret.

När Jesper Pet­ter­son dund­ra­de in tre­an ef­ter 53 mi­nu­ter gick luften ur gäs­ter­na och hem­ma­la­get spe­la­de ut. Man bjöd på en frej­dig of­fen­siv och ra­da­de upp ett gäng kva­li­fi­ce­ra­de chan­ser, men ef­fek­ti­vi­te­ten fanns in­te rik­tigt där. En dag som den­na spe­la­de det kanske mind­re roll.

And­ra ra­ka se­gern glad­de gi­vet­vis hem­maträ­na­ren.

– Jag är nöjd att vi vin­ner mat­chen och han­te­rar den då­li­ga star­ten på ett bra sätt. De­fen­si­ven var jät­te­bra mat­chen ige­nom och of­fen­si­ven blev bra med ti­den, sa Mi­chael Svens­son.

”Jag fis­ka­de li­te i bort­re. Det gick väl­digt snabbt, jag för­sök­te ba­ra få en touch på bol­len och lyc­ka­des spe­la in den till Ro­bin”

MEDION KA­BASHI Vin­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.