Ul­la­red på of­fen­si­ven i mö­tet med As­sy­ris­ka

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Ul­la­red var i be­hov av po­äng in­för mö­tet med jum­bon As­sy­ris­ka. Det blev tre och nu kan de häm­ta an­dan.

I ett het­sigt mö­te mel­lan Ul­la­red och jum­bon As­sy­ris­ka Tu­ra­badin tog Ul­la­red en blytung bor­t­a­se­ger.

– Den bäs­ta av seg­rar, 1–0. Vi får hål­la nol­lan, spe­lar sta­bilt och får gör ett fram­åt, sa Ul­la­reds trä­na­re Uno An­ders­son, på väg hem i bus­sen.

HAN BE­RÄT­TA­DE OM en jämn match, men där As­sy­ris­ka lät Ul­la­red sty­ra spe­let och äga myc­ket boll.

– Just pre­cis som vi vill spe­la, be­rät­ta­de Uno An­ders­son, som var trä­na­re Ul­la­red spe­ci­ellt nöjd med ett frukt­samt kant­spel.

– Of­fen­si­ven var den bäs­ta vi har pre­ste­rat i år, me­na­de en nöjd Ul­la­redsträ­na­re.

FÖRS­TA HALVLEKEN VAR mål­lös men i den and­ra in­träf­fa­de två si­tu­a­tio­ner, in­om lop­pet av sju mi­nu­ter som var av­gö­ran­de.

I den 65:e mi­nu­ten fick hem­ma­la­gets in­byt­te Ab­du­la­hi Hus­se­in sitt and­ra gu­la kort för en film­ning och blev ut­vi­sad. Sju mi­nu­ter se­na­re gjor­de se­dan Da­vid Wall­ne­dal mat­chens en­da må¨l.

– Det är klart att det tog myc­ket ener­gi från dem, sam­ti­digt är det all­tid svårt att spe­la mot ett lag med en man mind­re när de läg­ger sig djupt och för­sva­rar, sa Uno An­ders­son.

– Jag mås­te ock­så be­röm­ma do­ma­ren som var vår bäs­ta hit­tills. Han vif­ta­de in­te med en mas­sa kort utan lät oss gö­ra upp på pla­nen.

IN­FÖR MAT­CHEN VAR det två lag som verk­li­gen var i be­hov av po­äng. Ul­la­red som elf­te pla­ce­ra­de lag och As­sy­ris­ka som jum­bo.

– Jag sa fö­re mat­chen till grab­bar­na att det lag som vå­ga­de mest skul­le vin­na och det var vi.

”Of­fen­si­ven var den bäs­ta vi har pre­ste­rat i år”

UNO AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.