Nya mål­gö­ra­re kliv

FOTBOLL: SUPERETTAN

Hallands Nyheter - - Sporten -

I sjät­te om­gång­en fick An­ton Lil­jen­bäck chan­sen att sän­ka la­get han prov­trä­na­de med när han var yng­re - och han tog den.

– Jag gjor­de mål i trä­nings­mat­chen mot Gais, men det var ett tag sen i se­ri­e­sam­man­hang, sa An­ton Lil­jen­bäck.

Det var Eli­as An­ders­son som en bit in på and­ra halv­lek knor­ra­de iväg en fri­spark från hö­ger­kan­ten. Bol­len tog i Norr­bys mur och stud­sa­de ut till An­ton Lil­jen­bäck som på­pass­ligt tryck­te in 2-0. I sam­ma ögon­blick fick jum­bon pys­pun­ka.

– Ing­et ont om Norr­by, men det var gött att vi fick de här po­äng­en, sa An­ton.

DET VAR EN plikt­skyl­dig vinst. Mot ett lag som ba­ra ha­de gjort ett mål fram­åt på fem mat­cher. Skräm­sel­hic­ka? Nej, in­te di­rekt. Jör­gen Wå­le­mark hyl­la­de sin back­lin­je li­te ex­tra på press­kon­fe­ren­sen. Men ska vi va­ra är­li­ga sat­tes kvar­tet­ten in­te på nå­got stör­re prov.

Varbergs Bois för­vän­ta­de skyt­te­kung står fort­fa­ran­de på noll i mål­ko­lum­nen. Men la­get vin­ner när and­ra kli­ver fram. – ”Gab­be” job­bar sten­hårt. Det är ba­ra en tids­frå­ga, sa An­ton Lil­jen­bäck.

– DET VAR mer du­el­ler på mit­ten av pla­nen. Det var rätt lugnt där bak. Det är näs­tan ba­ra tre po­äng som man räk­nar med att kam­ma hem. Vi vil­le ha tre po­äng och fick det. Det kom­mer tuf­fa­re mat­cher och där mås­te vi vin­na om vi ska ha­ka på top­pen, sa An­ton Lil­jen­bäck.

Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr vär­va­des från Ljungski­le SK in­för sä­song­en. Han var tänkt att fyl­la luc­kan ef­ter Nsi­ma Pe­ter. Hit­tills har han stång­ats mot för­sva­ra­re och ska­pat straffspar­kar – men pro­du­ce­rat noll mål.

Å and­ra si­dan gjor­de ”Gab­be” en

EN MÅSTEVINST. Bois fi­rar ef­ter An­ton Lil­jen­bäcks 2-0-mål. Norr­by var ett svagt lag och allt an­nat än tre po­äng till Var­berg ha­de va­rit en skräll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.