Gal­na mi­nu­ter när Valinge mö­te Mos­sen

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

På tolv mi­nu­ter hin­ner du in­te gö­ra jät­te­myc­ket. Kanske ta en dusch. Valinge hann gö­ra myc­ket mer än så - de släpp­te in ett mål men lyc­ka­des ock­så gö­ra tre.

MOS­SEN VALINGE

(0–0)

1 3

Ef­ter en tung start för ny­kom­ling­ar­na Valinge med två in­le­dan­de för­lus­ter har det nu vänt för det spe­lan­de la­get, som är på gång.

– Det känns jät­te­gott och jag tror att vi ab­so­lut har ka­pa­ci­tet att ham­na i mit­ten av ta­bel­len. I dag har vi bra grun­der i bå­de för­svar och an­fall, sa Valinges trä­na­re To­bi­as Ek­dahl.

HAN BE­RÄT­TA­DE OM en förs­ta hal­vek som var spel­mäs­sigt jämn, med viss för­del för Valinge.

– I förs­ta ha­de vi en ten­dens att spe­la in bol­len fram­för de­ras back­lin­je så i halv­lek pra­ta­de vi myc­ket om att nå in med bol­len bakom i stäl­let, be­rät­ta­de To­bi­as Ek­dahl.

Det re­sul­te­ra­de med be­sked. Men först för Mos­sen som var de som tog led­ning­en på ett, en­ligt Ek­dahl jät­te­fint an­fall, utan miss­tag från nå­gon Valing­e­spe­la­re.

– Men det bå­de kän­des och syn­tes att det må­let in­te skul­le sät­ta sig i hu­vu­det på oss, sa Ek­dahl.

DET GJOR­DE DET in­te hel­ler och ef­ter må­let följ­de tolv otro­li­ga mi­nu­ter. Tre mi­nu­ter ef­ter Mos­sens led­nings­mål slog Cecilia Lars­son en fri­spark in mot straff­om­rå­det och hop­pa­des att bol­len ska lan­da på nå­gons hjäs­sa. Det gjor­de den in­te, i stäl­let stud­sa­de den he­la vä­gen in i mål. Två re­spek­ti­ve sju mi­nu­ter se­na­re gjor­de Eve­li­na Bengts­son två mål, varav ett di­rekt från en hör­na, och mat­chen var av­gjord.

– Jag är jät­te­nöjd, he­la trup­pen gjor­de en bra match och vi har ett jäk­la go i la­get, av­slu­ta­de en glad Valinge-trä­na­re.

Bild: BJÖRN LIND­GREN/TT

SÄNK­TE HBK IGEN. För and­ra gjor­de AIK:S Jo­han Blom­berg se­ger­mål mot sin gamla klubb.

Bild: PRI­VAT

MÅLFARLIG. Eve­li­na Bengts­son låg bakom två av Valinges mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.