Blom­berg sänk­te Halm­stad – igen

Hallands Nyheter - - Sporten - JA­KOB LUND­BERG 010-471 50 10 spor­ten@hn.se

Som Hbk-spe­la­re gjor­de Jo­han Blom­berg vik­ti­ga mål mot AIK. Ef­ter klub­by­tet stäl­ler han till det för sitt gamla lag. Nu sänk­te Blom­berg Halm­stad för and­ra gång­en – när han gjor­de AIK:S och mat­chens en­da mål på Ör­jans Vall.

HALM­STAD AIK

(0–1)

0 1

Ef­ter ba­ra fy­ra po­äng på de fy­ra fö­re­gå­en­de mat­cher­na lyc­ka­des AIK med be­svär kri­ga till sig en se­ger i Halm­stad. Jo­han Blom­bergs matchvin­nan­de mål kom re­dan i den fem­te mi­nu­ten. Det var bå­de slumpar­tat och skick­ligt.

HBK:S KAPTEN FREDRIK Li­ver­stam för­sök­te ren­sa i straff­om­rå­det men pric­ka­de mitt­back­s­kom­pi­sen Mar­cus Johansson. Där­för stud­sa­de bol­len till­ba­ka in i far­ligt lä­ge och ham­na­de vid föt­ter­na på Blom­berg.

DEN 29-ÅRI­GE SKÅNINGEN an­vän­de hö­ger yt­ter­si­da med lugn och pre­ci­sion. Bol­len satt tätt in­till stol­pen.

På den tid då Jo­han Blom­berg spe­la­de för Halm­stad lyc­ka­des AIK ald­rig vin­na över hallän­ning­ar­na. Det blev ba­ra två Aik-po­äng på fy­ra all­svens­ka för­sök – och Blom­berg gjor­de mål i bå­da mat­cher­na på Fri­ends Are­na.

Ef­ter det tyck­te Solna­klub­ben att det var bäst att vär­va yt­ter­mitt­fäl­ta­ren, in­för sä­song­en 2015.

Med Blom­berg i la­get har AIK ta­git nio po­äng av li­ka många möj­li­ga mot Halm­stad. Nu gjor­de den för­re Hbk:aren mål mot sin gamla klubb för and­ra gång­en.

På tillägg­s­tid i förs­ta halv­lek ha­de han ock­så ett jät­te­lä­ge för 2–0. Ste­fan Is­hi­za­ki ha­de bytts in som er­sät­ta­re för den ti­digt knä­ska­da­de He­nok Go­i­tom. ”Is­hi” dribb­la­de och dan­sa­de till väns­ter och rull­la­de bol­len ex­akt till en in­lö­pan­de Blom­berg. En hem­ma­för­sva­ra­re bloc­ka­de skot­tet.

AIK ÄR BRA på att spe­la på led­ning med si­na tre mitt­bac­kar och sin tryg­ga or­ga­ni­sa­tion. Men un­der mat­chens sis­ta halv­tim­me fick hem­ma­la­get bätt­re fart och tog sig ige­nom AIK:S mitt­för­svar någ­ra gång­er. Då gjor­de Oscar Lin­nér ett par se­ger­räd­dan­de in­sat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.