Senaste se­ger­fix­a­ren in­te med mot Ge­f­le

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Han nic­ka­de in kvit­te­ring­en till 1–1 och spe­la­de fram till segermålet i fjol­årsmö­tet. Men när Fal­ken­bergs FF åter­i­gen mö­ter Ge­f­le på Gav­le­val­len, då är Amin Nazari kvar hem­ma i Fal­ken­berg.

FFF:S 2–1-se­ger mot Ge­f­le den 9 ju­li i fjol är den senaste se­ri­e­vins­ten för de gu­la. Sen dess har det hand­lat om 22 mat­cher utan tre­po­äng­a­re; sex kryss och 16 för­lus­ter, 1980 spe­la­de mi­nu­ter utan en se­ger och med den för­öd­mju­kan­de mål­skill­na­den 17–62.

Nazari mis­sar mat­chen ef­ter sitt rö­da kort i mö­tet med Gais.

– Jag stannar kvar hem­ma och kör ex­tra i gym­met för att för­stär­ka mitt hö­gerknä, sä­ger Amin.

HAN MINNS FÖR­STÅS för­ra bor­t­a­mö­tet med Ge­f­le. När han nic­ka­de in kvit­te­ring­en i den 80:e mi­nu­ten och se­dan nickser­ve­ra­de Ha­ke­em Ara­ba till segermålet, tre mi­nu­ter se­na­re.

Fff-gäng­et kus­ka­de upp till Gäv­le på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen, var fram­me ti­dig kväll för en förs­ta kon­takt på konst­grä­set på Gav­le­val­len.

Fff-trä­na­ren Has­se Eklund är väl med­ve­ten om den tunga svi­ten, men vill för­stås in­te tit­ta bak­åt.

– Vi väl­jer att tit­ta fram­åt, sä­ger Eklund, som för­stås ta­git del av den sup­por­ter­kri­tik som fram­kom­mit un­der vec­kan.

– Fal­ken­bergs FF har all­tid job­bat lång­sik­tigt och haft ett lug­na­re ar­bets­kli­mat. Det här är en ny si­tu­a­tion, sä­ger Eklund.

– Och på den här ni­vån är myc­ket ex­tremt re­sul­tatin­rik­tat.

Mö­tet mel­lan fjol­å­rets bå­da ex­all­svens­ka lag kan fak­tiskt ru­bri­ce­ras som en bot­ten­kamp. Ing­et av la­gen har satt nå­got po­si­tivt av­tryck i årets Su­pe­ret­ta.

”Jag stannar kvar hem­ma och kör ex­tra i gym­met”

AMIN NAZARI

FFF-BAC­KEN TO­BI­AS ENGLUND är åter till­gäng­lig för spel. Å and­ra si­dan är Lu­nis An­ders­son in­te spel­bar, på grund av ljumsk­pro­blem.

Ge­f­le sat­sar på att loc­ka ex­tra folk till are­nan, bju­der på två för en till mån­dags­kväl­lens match.

Även gäst­ri­kar­na kän­ner en viss oro över se­ri­e­in­led­ning­en.

– Vi får se upp med Jo­han Ore­mo, löp­vil­lig och boll­skick­lig, sä­ger Has­se Eklund om kväl­lens mot­stån­da­re.

Hur FFF for­me­rar si­na styr­kor är in­te be­stämt. Det av­görs först un­der match­da­gen.

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON

RÖTT TILL GULT. Do­ma­ren Ner­min Ci­sic vi­sat utvis­ning för Amin Nazari ef­ter en tuff tack­ling i mö­tet med Gais.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.