Grön­borg ra­sa­de ef­ter ska­dan på Lind­holm

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG TT

Tre Kro­nor kros­sa­de Tyskland med 7–2 – men fick sam­ti­digt Eli­as Lind­holm ska­dad. För­bunds­kap­te­nen Ri­kard Grön­borg ra­sa­de över den fu­la slas­hing­en som sänk­te for­wards­stjär­nan:

– Det är med två hän­der han hug­ger bak på knä­et. Det är ett över­grepp.

Det var i sam­band med Tre Kro­nors 2–1-mål i bör­jan av and­ra pe­ri­o­den som Lind­holm föll ihop på isen med svå­ra smär­tor. Se­kun­der­na se­na­re sköt Victor Rask, Lind­holms ked­je­kom­pis från Ca­ro­li­na, mål i nu­me­rärt över­läge. Rask och Gabri­el Lan­de­skog sva­ra­de för ett mål och två as­sist den här kväl­len och Wil­li­am Ny­lan­der sköt två mål – hans förs­ta i lands­la­get.

JUST DÅ FOKUSERADES dock allt på Lind­holm som sänk­tes med en rik­tigt ful och hård slas­hing i knä­et från hem­ma­la­gets Mar­cus Kink, som märk­ligt nog kla­ra­de sig un­dan utvis­ning. Lind­holm vred sig av smär­tor lig­gan­de på isen. Till slut fick han hjäl­pas av isen och spe­la­de in­te mer.

– Do­mar­na sä­ger att de såg det, men att det in­te var någon­ting. Att fy­ra do­ma­re kan mis­sa det.., sa­de en kri­tisk Grön­borg. Är du oro­lig för Eli­as Lind­holm?

– Jag vet in­te hur det är just nu, men det är klart man blir oro­lig när nå­gon blir av­bu­ren av isen. Det är än­då en av mi­na spe­la­re, så det är klart man blir oro­lig på det sät­tet.

Tre Kro­nors lä­ka­re Björn Sand­ström ha­de inga de­fi­ni­ti­va be­sked ef­teråt.

– Jag kom­mer att un­der­sö­ka ho­nom vi­da­re i kväll. Den pri­mä­ra miss­tan­ken är in­te led­bands­ska­da, utan att han fick en smäll på en nerv som går där, sa­de Sand­ström.

LIND­HOLM, SOM GJOR­DE må­let i straf­för­lus­ten mot Ryss­land i fre­dags, är en av de vik­ti­gas­te of­fen­si­va pjä­ser­na och att tap­pa ho­nom vo­re en mar­dröm för för­bunds­kap­te­nen Ri­kard Grön­borg och hans lag.

Ef­ter straf­för­lus­ten mot Ryss­land i pre­miä­ren kom Tre Kro­nor till­ba­ka. Tyskland, som skräll­vann över USA i pre­miä­ren, häng­de med mål­mäs­sigt i drygt halva mat­chen. Men Linus Omarks 3–2 var det förs­ta av fem ra­ka svens­ka mål.

Rask ut­sågs till bäs­te svensk och gjor­de till­sam­mans med ked­je­kam­ra­ten Lan­de­skog sex po­äng.

– Jag ha­de bra fart i be­nen. Vår ked­ja var rik­tigt bra, vi spe­la­de myc­ket i an­fall­s­zon och det är det vi vill gö­ra. Det gjor­de vi bra i dag. Synd ba­ra att Eli­as blev ska­dad, sa­de Rask.

Bild: JOEL MARKLUND

UT­SLA­GEN. Tre Kro­nors Eli­as Lind­holm fick ut­gå ef­ter en ful slas­hing. Men lands­lagslä­ka­ren Björn Sand­ström ta­lar om ”en bra pro­gnos”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.