Mat­ti­as Zachris­son sköt Sve­ri­ge till EM

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­A­KIM LÖWING TT

Till var­dags hål­ler Mat­ti­as Zachris­son till på kan­ten i tys­ka Füch­se Ber­lin. I lands­la­get vi­sar han klas­sen även som hö­ger­nia. 26-åring­en var pla­nens kung med sju mål då Sve­ri­ge slog Ryss­land med 25–21 och säk­ra­de en plats i Em-slut­spe­let i Kro­a­ti­en näs­ta år.

SVE­RI­GE RYSS­LAND

(11–10)

25 21

In­för 5 511 åskå­da­re i Lin­kö­ping var Mat­ti­as Zachris­son bäst på ba­nan – trots att han spe­la­de på ”fel” po­si­tion.

– Kul att pre­ste­ra så här bra som hö­ger­nia ock­så. Kristján (Andrés­son, för­bunds­kap­te­nen) ha­de mig ju Guif för­ut och vet vad jag går för här ock­så. Men det är otro­ligt ro­ligt att lyc­kas där på den här ni­vån ock­så, sä­ger Zachris­son.

Trots att två om­gång­ar åter­står av kva­let till EM i Kro­a­ti­en – som av­görs 12-28 ja­nu­a­ri 2018 – är Sve­ri­ge re­dan klart för slut­spe­let.

– Att vi skul­le in­le­da med fy­ra ra­ka seg­rar kanske vi in­te rik­tigt ha­de räk­nat med. Sam­ti­digt vet jag vad det här la­get går för när vi får det att stäm­ma. Då kan vi slå al­la na­tio­ner, sä­ger Zachris­son.

EF­TER ATT HA kört över Ryss­land med 29–21 bor­ta i ons­dags blev det taj­ta­re den här gång­en.

Men trots att gäs­ter­na led­de med 11–10 i pa­us var det ald­rig nå­gon pa­nik el­ler fa­ra.

– Vi brän­de för många lä­gen i den förs­ta halvleken. Med ett bätt­re mål­vakts- och för­svars­spel i den and­ra fick vi fler lä­gen att kont­ra och då var vi be­tyd­ligt mer ef­fek­ti­va.

Zachris­son ös­te in sju full­träf­far – och Niclas Ek­berg sex.

Rys­sar­na ha­de ing­et att sät­ta emot de­ras snab­ba om­ställ­ning­ar och vassa skott.

Mål­vak­ten Dmitri­ij Pav­len­ko ra­da­de upp pa­ra­der un­der den in­le­dan­de halv­tim­men, men se­dan över­gläns­tes han av Mi­kael Ap­pel­gren.

NÄR SVE­RI­GE RYCK­TE ifrån till 21–15 knäck­tes gäs­ter­na och det blev ald­rig spän­nan­de på slu­tet.

– Skönt att ha säk­rat en plats i EM och det ger oss en skön ar­bets­ro fram­ö­ver. Vi får än­då av­slu­ta lands­lags­sä­song­en med två tuffa mat­cher och byg­ga vi­da­re på det här gäng­et, sä­ger Kristján Andrés­son.

Bild: STE­FAN JERREVÅNG/TTBILD: STE­FAN JERREVÅNG/TT

SKARPSKYTT. Mat­ti­as Zachris­son gör ett av si­na sju mål mot Ryss­land i Em­kval­mat­chen i Lin­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.