”Boj­kott en del av rys­ka pro­pa­gan­dan”

EUROVISION: KRIGSFÖRINGEN TAR SIG IN PÅ SCE­NEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Eu­ro­vi­sionbrå­ket star­ta­de re­dan i Stock­holm i fjol när Ukrai­nas Ja­ma­la vann fö­re den rys­ke storfa­vo­ri­ten Sergej La­za­rev.

Den rys­ka tid­ning­en Komso­mols­ka­ja Prav­da pub­li­ce­ra­de ome­del­bart en ar­ti­kel med ru­bri­ken ”Hur den eu­ro­pe­is­ka ju­ryn stal se­gern från La­za­rev” – sam­ti­digt som man kräv­de en gransk­ning av det ”po­li­tis­ka in­ne­hål­let” i Ja­ma­las 1944.

VINNARLÅTEN var en per­son­lig be­rät­tel­se om Sov­je­tu­ni­o­nens de­por­te­ring av krim­ta­ta­rer­na 1944. I Ryss­land sågs dock bi­dra­get som ett ställ­nings­ta­gan­de mot lan­dets an­nek­te­ring av Krim 2014.

In­för årets Eurovision Song Contest i Ki­ev i Ukrai­na var det där­för många som trod­de att Ryss­land skul­le boj­kot­ta täv­ling­en. I sis­ta stund an­mäl­de man dock ar­tis­ten Ju­lia Sa­moj­lo­va och bi­dra­get Fla­me is bur­ning.

I sam­ma se­kund blos­sa­de brå­ket upp re­jält.

– Ukrai­nas sä­ker­hets­tjänst har in­fört ett in­re­se­för­bud för Ju­lia Sa­moj­lo­va som gäl­ler i tre års tid. Be­slu­tet fat­ta­des ny­li­gen, sa­de en ta­les­per­son för sä­ker­hets­tjäns­ten SBU till AFP i mars.

SA­MOJ­LO­VA STOP­PA­DES ef­tersom hon 2015 del­tog i kon­sert på Krim utan det sär­skil­da till­stånd som ukrainsk lag krä­ver att ar­tis­ter som vill upp­trä­da där mås­te an­sö­ka om.

– Om de in­te gör det blir de bann­lys­ta från att fram­trä­da i lan­det i tre år och kan in­te hel­ler spe­las i ukrainsk ra­dio och tv. Skul­le Ki­ev från­gå si­na eg­na la­gar och gö­ra ett un­dan­tag i det­ta fall skul­le det tol­kas som ett in­di­rekt er­kän­nan­de av Krims ”rys­ka sta­tus”, sä­ger Ja­kob He­den­skog, sä­ker­hets­po­li­tisk analytiker och Ukrai­na-ex­pert vid Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut.

Ryss­land re­a­ge­ra­de kraf­tigt på Ukrai­nas be­slut.

– Det här är ännu en skan­da­lös, cy­nisk och omänsk­lig hand­ling från myn­dig­he­ter­na i Ki­ev, sa­de Ryss­lands bi­trä­dan­de ut­ri­kesmi­nis­ter Gri­go­rij Ka­ra­sin till ny­hets­by­rån In­ter­fax ef­ter beske­det.

Även den Eu­ro­pe­is­ka ra­dio- och tv-uni­o­nen (EBU), som ar­ran­ge­rar Eurovision, kri­ti­se­ra­de Ukrai­na. I ett ut­ta­lan­de sa­de EBU att man var ”djupt be­svik­na” över lan­dets be­slut men att man mås­te ”re­spek­te­ra värd­lan­dets la­gar”.

Se­na­re fram­kom dock att EBU:S ge­ne­ral­di­rek­tör In­grid Deltre­ne, i ett brev till Ukrai­nas pre­miär­mi­nis­ter Vo­lo­dymyr Hrojs­man, ho­tat med att stänga av det ukrains­ka tv-bo­la­get UAPBC från fram­ti­da Eurovision-täv­ling­ar om in­te be­slu­tet änd­ra­des.

Ho­tet drogs se­dan till­ba­ka och er­sat­tes med ett ”starkt för­dö-

Eurovision Song Contest ska­pa­des för att ena Eu­ro­pa – nu an­vänds mu­sik­täv­ling­en för att för­stär­ka kon­flik­ter. Stor­brå­ket mel­lan Ryss­land och värd­lan­det Ukrai­na har in­ne­bu­rit en hel del smolk i schla­ger­bä­ga­ren in­för årets upp­la­ga av värl­dens störs­ta un­der­håll­nings­pro­gram.

man­de”. UAPBC gick i sam­ma veva ut med ett ut­ta­lan­de där man bad Deltre­ne att in­te gö­ra EBU till ”ett in­stru­ment för ytt­re po­li­tisk ma­ni­pu­la­tion”.

OCH PO­LI­TISK MA­NI­PU­LA­TION är pre­cis vad det hand­lar om, en­ligt Ja­kob He­den­skog.

– Man får va­ra väl­digt na­iv om man tror att Ryss­land in­te viss­te om det här. Det är själv­klart att de med­ve­tet har no­mi­ne­rat en ar­tist som de viss­te in­te skul­le få fram­trä­da i Ukrai­na, sä­ger han.

Ja­kob He­den­skog tror in­te att Ryss­land nå­gon­sin räk­na­de med att den re­la­tivt okän­da Ju­lia Sa­moj­lo­va skul­le få täv­la i Eurovision.

– Kan det va­ra en till­fäl­lig­het att det är en stac­kars tjej, som dess­utom är rull­stols­bu­ren, som in­te får kom­ma in i Ukrai­na och fram­fö­ra sin låt? He­la kon­cep­tet är ju ut­stu­de­rat. Ryss­land har ska­pat den här si­tu­a­tio­nen för att fram­stäl­la Ki­ev och Ukrai­na i då­lig da­ger, för att de in­te lå­ter hen­ne åka dit. Ryss­land le­ta­de ef­ter ett sätt att slip­pa del­ta i Eurovision i Ki­ev som sam­ti­digt dis­kre­di­te­ra­de Ukrai­na i västs ögon

Han ser he­la hän­del­sen som en ”desta­bi­li­se­rings­ak­tion” och tyc­ker in­te att det är kons­tigt att kon­flik­ten mel­lan län­der­na ock­så märks i Eurovision.

– Ab­so­lut in­te. Det är en del av Ryss­lands hy­brid­krig­fö­ring mot Ukrai­na och den sker på al­la plan – ge­nom re­gel­rätt krig, med eko­no­mis­ka och po­li­tis­ka me­del, ge­nom pro­pa­gan­da och även på kul­tur­om­rå­det, sä­ger Ja­kob He­den­skog.

”Man får va­ra väl­digt na­iv om man tror att Ryss­land in­te viss­te om det här.”

JA­KOB HEDENSKG sä­ker­hets­po­li­tisk analytiker

RYSS­LAND ERBJÖDS ATT del­ta i Eurovision Song Contest via vi­de­o­länk men nob­ba­de. Lan­det tac­ka­de ock­så nej till att by­ta ar­tist och i april med­de­la­de se­dan stat­li­ga Ka­nal ett att Eurovision stryks helt från tv-ta­blån.

I för­ra vec­kan kom så beske­det att Ju­lia Sa­moj­lo­va åter­vän­der till Krim för ett nytt upp­trä­dan­de – sam­ma dag som Eurovision star­tar.

IN­TE LÄNG­RE MED. Ryss­land val­de att an­mä­la Ju­lia Sa­moj­lo­va till Eurovision Song Contest i Ki­ev – nå­got som kom att få långt­gå­en­de kon­se­kven­ser.

Bild: EKATERINA LYZLOVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.