Fak­ta:

Ti­di­ga­re Eurovision-kon­tro­ver­ser

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Con­chita Wurst: Ri­se li­ke a pho­e­nix, Ös­ter­ri­ke 2014 Dragar­tis­ten Thomas Neuwirth från Ös­ter­ri­ke blev he­la Eu­ro­vi­sions älsk­ling när han un­der al­ter egot Con­chita Wurst vann täv­ling­en i Kö­pen­hamn 2014. I Ryss­land kal­la­des Con­chita Wursts se­ger för ett tec­ken på för­fall i väst.

* Kris­ta Si­eg­frids: Mar­ry me, Fin­land 2013 Kris­ta ska­pa­de sto­ra ru­bri­ker när hon tog ställ­ning mot Fin­lands då­va­ran­de för­bud mot sam­kö­na­de äk­ten­skap och kyss­te sin kvinn­li­ga dan­sa­re på sce­nen un­der Eurovision i Mal­mö.

* Da­na In­ter­na­tio­nal: Di­va, Is­ra­el 1998 Is­ra­els Sha­ron Co­hen, känd som Da­na In­ter­na­tio­nal, blev en su­per­stjär­na när hon tog hem se­gern i Eurovision i Storbritannien 1998 som täv­ling­ens förs­ta trans­sex­u­el­la vin­na­re. Kon­ser­va­ti­va rös­ter i hen­nes hem­land för­sök­te stop­pa hen­nes med­ver­kan.

* Ja­ma­la: 1944, Ryss­land 2016 Ti­teln 1944 re­fe­re­rar till det år då Sov­je­tu­ni­o­nen de­por­te­ra­de hundratusentals krim­ta­ta­rer. Hän­del­sen har i Ukrai­na be­skri­vits som ett folk­mord och lå­ten, som se­der­me­ra vann täv­ling­en, sågs i Ryss­land som ett ställ­nings­ta­gan­de mot lan­dets an­nek­te­ring av Krim.

* The Tol­mache­vy Sis­ters: Shi­ne, Ryss­land 2014 Systrarna Tol­mache­vys låt Shi­ne var i sig helt oförarg­lig, men publi­ken i Kö­pen­hamn gjor­de politik av de­ras upp­trä­dan­de och bu­a­de ut det rys­ka bi­dra­get.

* Lo­reen: Eup­ho­ria, Sve­ri­ge 2012 Un­der sin vis­tel­se i Azer­bajdz­jans hu­vud­stad Ba­ku träf­fa­de Sve­ri­ges Lo­reen oli­ka män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter, vil­ket fick lan­dets re­ge­ring att se rött. Sve­ri­ges am­bas­sa­dör kal­la­des till Azer­bajdz­jans ut­ri­kes­de­par­te­ment för att be­mö­ta ryk­ten om att han skul­le ha upp­ma­nat Lo­reen att gö­ra ett po­li­tiskt ut­spel från sce­nen.

* Ping Pong: Be hap­py, Is­ra­el 2000 Den is­ra­e­lis­ka grup­pen Ping Pong av­slu­ta­de sitt upp­trä­dan­de i Glo­ben år 2000 med att vif­ta med is­ra­e­lis­ka och sy­ris­ka flag­gor och skan­de­ra­de ”pe­a­ce”. Un­der sin vis­tel­se i Stock­holm be­sök­te grup­pen ock­så en sy­risk för­e­ning.

* Ver­ka Ser­duch­ka: Dan­ci­ng las­ha tum­bai, Ukrai­na 2007 Ukrai­nas And­riy Da­nyl­ko blev un­der sitt kvinn­li­ga al­ter ego Ver­ka Ser­duch­ka en regn­båg­si­kon med lå­ten Dan­ci­ng las­ha tum­bai som slu­ta­de på en and­ra plats. Ukrains­ka po­li­ti­ker kal­la­de Ver­ka Ser­duch­ka för gro­tesk och vul­gär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.