Sjö­berg en­ga­ge­rar sig i ut­sat­ta

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Bir­git­ta Stolt

I ”Hem­li­ga mil­jo­nä­ren” går svens­ka kän­di­sar med sam­hälls­en­ga­ge­mang un­der täck­man­tel för att ge stöd till väl­gö­ren­het som de brin­ner för.

Un­der för­kläd­nad be­sö­ker de or­ga­ni­sa­tio­ner som de vill stöt­ta, in­nan de till sist av­slö­jar vem som döl­jer sig un­der täck­man­teln.

Den fö­re det­ta höjd­hopps­stjär­nan Patrik Sjö­berg har öp­pet gått ut med hur han ut­sat­tes för över­grepp av sin trä­na­re och styv­pap­pa från el­va års ål­der. Till­sam­mans med jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Mar­kus Lut­te­man skrev han boken ”Det du in­te såg” som kom ut 2011, där han be­rät­tar om över­grep­pen.

Nu är Patrik Sjö­berg en­ga­ge­rad i att stöt­ta barn och ung­do­mar som ris­ke­rar att ut­nytt­jas, el­ler av oli­ka an­led­ning­ar ham­na snett.

I ”Hem­li­ga mil­jo­nä­ren” be­sö­ker han eldsjä­lar som job­bar med att hjäl­pa unga i hans hemstad Gö­te­borg.

Fo­to: Ka­nal 5

Fö­re det­ta höjd­hop­pa­ren Patrik Sjö­berg går un­der täck­man­tel i ”Hem­li­ga mil­jo­nä­ren”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.