MISS­TÄNKT MORD. En Kungs­bac­ka­fa­milj fick fly från sin vil­la och to­talt brann det på fy­ra plat­ser un­der nat­ten till i går. En per­son på­träf­fa­des se­na­re un­der sön­da­gen död i en ut­bränd bil.

En män­ni­ska hit­ta­des död i en bil som stod i lå­gor igår mor­se i Var­la, Kungs­bac­ka. Minst fy­ra bran­dat­ten­tat sked­de i sta­den un­der nat­ten och po­li­sen sö­ker ef­ter en per­son på ljus cykel. KUNGS­BAC­KA: PO­LI­SEN MISS­TÄN­KER MORD

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA OSCARSON, AN­DERS HAGSTRÖM, ANGELICA CAPITAO PATRAO, CECILIA VACCARI, OCH PE­TER LINNÉ 010-471 50 10 re­dak­tio­nen@hn.se

”Om det är tre brän­der på sam­ma natt ute­slu­ter vi in­te att det kan va­ra sam­ma gär­nings­man”

HANS LIP­PENS po­li­sens pressta­les­per­son

Un­der nat­ten och mor­go­nen till sön­da­gen brann det på fle­ra plat­ser i Kungs­bac­ka.

Po­li­sen miss­tän­ker att brän­der­na är an­lag­da och sö­ker nu ef­ter en per­son på ljus cykel som möj­ligt­vis skul­le kun­na va­ra kopp­lad till hän­del­ser­na.

En fa­milj fick fly från sin vil­la och to­talt brann det på fy­ra plat­ser.

– Det är tro­li­gen nå­gon som har kas­tat in nå­got mot al­ta­nen, sä­ger Hans Lip­pens, po­li­sens pressta­les­per­son, om vil­labran­den.

VID SJU­TI­DEN PÅ mor­go­nen stod en dess­utom bil i Var­la­om­rå­det i lå­gor – ba­ra någ­ra kilo­me­ter från de and­ra plat­ser­na där det har brun­nit.

I for­do­net på­träf­fa­de po­li­sen en död per­son.

– Den av­lid­ne hit­ta­des då den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des. Bi­len är helt ut­brun­nen. Vi vet in­te om det är en man el­ler en kvin­na, för­kla­rar Hans Lip­pens.

Per­so­nen är ännu in­te iden­ti­fi­e­rad, men hän­del­sen ru­bri­ce­ras ini­ti­alt som miss­tänkt mord.

– Vi vet vem som står som äga­re till bi­len. Ty­värr hjäl­per det oss in­te så myc­ket, ef­tersom det är ett for­don som bru­kas av många oli­ka per­so­ner, sä­ger Jo­han Ljung, vakt­ha­van­de på po­li­sens led­nings­cen­tral. Han tilläg­ger: – För att få en sä­ker iden­ti­tet på den av­lid­ne krävs ett or­dent­ligt rätts­me­di­cinskt ar­be­te och det är in­te gjort i all hast. Det kan kom­ma att drö­ja in­nan vi har till­för­lit­li­ga upp­gif­ter.

HURUVI­DA BIL­BRAN­DEN och de övri­ga brän­der­na har en in­bör­des knyt­ning sam­band, vill po­li­sen in­te gå in på.

– Den slut­sat­sen kan vi in­te dra just nu. Vi ut­re­der om det finns ett sam­band, sä­ger Hans Lip­pens.

En­ligt de förs­ta rap­por­ter­na an­la­des tre brän­der un­der nat­ten.

Bland an­nat tving­a­des en fa­milj fly från sitt hem un­dan lå­gor­na ef­ter att nå­gon tro­li­gen kas­tat ett brin­nan­de fö­re­mål mot fas­tig­he­tens al­tan.

VID LUNCHTID I går upp­täck­tes att nå­gon för­sökt tän­da eld på yt­ter­li­ga­re ett hus på sam­ma ga­ta un­der morgon­tim­mar­na.

– Det var en per­son som ploc­ka­de ihop ved­trän och la dem i en tun­na vid väg­gen till ga­ra­get. Per­so­nen tän­de på och för­svann se­dan där­i­från, för­kla­rar Hans Lip­pens.

Pa­ret som bor i hu­set upp­täck­te att nå­gon för­sökt tän­da på i de­ras sop­tun­na ef­ter att de hört smäl­len av den förs­ta, när­lig­gan­de bran­den.

När man­nen gick ut för att se vad som hänt såg han att nå­gon lagt ved på ris i tun­nan och för­sökt tän­da på. Men ve­den var sur och tog sig in­te.

De är gla­da över att ha kla­rat sig, men sä­ger att de kän­ner sig upp­skräm­da och oro­li­ga.

I sam­band med incidenten upp­täck­te kvin­nan i hu­set att det stod en vit dam­cy­kel ute på ga­tan. Ef­ter en stund var den bor­ta och po­li­sen vill gär­na få in tips från all­män­he­ten.

– Om man har sett nå­got är vi tack­sam­ma om man ring­er po­li­sen, sä­ger Hans Lip­pens.

DET FÖRS­TA OCH all­var­li­gas­te lar­met kom allt­så vid 01-ti­den.

En fa­milj som låg och sov i en vil­la hör­de en kraf­tig smäll och såg att det brann på al­ta­nen.

De bo­en­de kun­de själ­va ta sig ut och lar­ma po­lis och rädd­nings­tjänst. En kvin­na kör­des med am­bu­lans till sjuk­hus för kon­troll, men ska in­te ha va­rit all­var­ligt ska­dad.

– Om de in­te ha­de vak­nat av smäl­len kun­de det ha slu­tat myc­ket vär­re, kon­sta­te­rar Lip­pens.

UN­DER NAT­TEN KÄM­PA­DE ett 30-tal brand­män från fy­ra sta­tio­ner mot vil­labran­den.

När rädd­nings­tjäns­ten kom fram till plat­sen var elds­vå­dan fullt ut­veck­lad, trots det kun­de sto­ra de­lar av hu­set räd­das från lå­gor­na.

– He­la hu­set kun­de brun­nit ner om in­te rädd­nings­tjäns­ten ha­de gjort ett väl­digt bra ar­be­te, sä­ger Hans Lip­pens.

DET TRED­JE LAR­MET in­kom strax ef­ter kloc­kan 02.30 på sön­dags­mor­go­nen.

En­ligt po­li­sen har nå­gon sam­lat ihop skräp och pin­nar och tänt eld på dem ut­an­för por­ten till kyr­kan i cen­tra­la Kungs­bac­ka och se­dan för­svun­nit från plat­sen.

BRAN­DEN SLÄCKTES FORT och led­de in­te till någ­ra stör­re ska­dor på kyrk­por­ten.

– Det är tre brän­der med knappt en kilo­me­ter emel­lan var­je och det går att ta sig gå­en­des mel­lan plat­ser­na. Det är ovan­ligt att det brin­ner över hu­vud ta­get i Kungs­bac­ka så om det är tre brän­der på sam­ma natt ute­slu­ter vi in­te att det kan va­ra sam­ma gär­nings­man, sä­ger Hans Lip­pens.

Bild: PRI­VAT

FULLT UT­VECK­LAD BRAND. Un­der nat­ten käm­pa­de ett 30-tal brand­män från fy­ra sta­tio­ner mot brän­der­na. De bo­en­de i den eld­här­ja­de vil­lan kla­ra­de sig utan ska­dor.

AVSPÄRRAT. Po­li­sen ut­re­der om brän­der­na i Kungs­bac­ka un­der nat­ten mot sön­da­gen har ett sam­band.

Bild: AN­NA OSCARSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.