Fick en idé.

Sa­ra Wen­ner­ström läm­na­de en re­klam­kar­riär för att för­verk­li­ga dröm­men om ett eget ba­ge­ri.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - VIK­TO­RIA AN­DERS­SON 010-471 50 10 li­vets.gang@hn.se

Från Gö­te­borg och de­lä­ga­re i re­klam­by­rå till ba­ga­re och ent­re­pre­nör i Slö­inge. Trots ne­ga­ti­va kom­men­ta­rer val­de Sa­ra Wen­ner­ström att flyt­ta och by­ta kar­riär.

Det är en spe­ci­ell stäm­ning in­ne på Sol­ha­ga Sten­ugns­ba­ge­ri i Slö­inge. Plat­sen väc­ker näs­tan al­la sin­nen till liv med en idyl­lisk mil­jö, ljuv­lig mu­sik och in­te minst dof­ten av ny­ba­kat bröd.

Det märks att äga­ren Sa­ra Wen­ner­ström äg­nat tid och tan­ke åt den­na plats, käns­lan är varm och väl­kom­nan­de.

– Jag vill be­rö­ra män­ni­skor med det vi ska­par här, och ge dem en guld­stund i till­va­ron, be­rät­tar Sa­ra, som idag är ent­re­pre­nör och pri­sad ba­ga­re.

Från bör­jan var tan­ken att hu­set i Slö­inge skul­le bli ett som­mar­hus. Fa­mil­jen var bo­satt i Gö­te­borg och vil­le få möj­lig­het till att läm­na stor­stads­pul­sen på som­rar och helger.

– Vi rör­de oss näs­tan ba­ra i innerstaden, jag och min man. Bå­da var de­lä­ga­re i varsin re­klam­by­rå.

HU­SET I SLÖ­INGE re­no­ve­ra­des på hel­ger­na. En gam­mal sten­ugn i ut­hu­set fick Sa­ra till att star­ta blog­gen Sa­ra­ba­kar.se och idén om ett eget ba­ge­ri bör­ja­de växa fram. Hon sök­te in till en kurs av bagar­mäs­ta­re Jan Hedh, som egent­li­gen var till för ut­bil­da­de ba­ga­re.

– Sko­lan ring­de upp mig när de upp­täck­te att jag in­te var ut­bil­dad och ifrå­ga­sat­te om jag verk­li­gen var kva­li­fi­ce­rad. Först blev jag liv­rädd, men se­dan goog­la­de jag på ba­gar­klä­der och tänk­te att jag nog skul­le smäl­ta in om jag ha­de rätt mös­sa på mig.

Till slut fick hon gå kur­sen än­då. För att star­ta upp sitt fö­re­tag fick Sa­ra hjälp av en kurs­kam­rat med mer er­fa­ren­het i bran­schen. Dröm­men om ett eget ba­ge­ri i ut­hu­set skul­le snart bli verk­lig­het.

– Det var en lång pro­cess med al­la för­änd­ring­ar, men jag ha­de läng­tat ef­ter nå­got eget och lad­dat gans­ka länge.

FA­MIL­JEN FLYT­TA­DE TILL Slö­inge på hel­tid och hös­ten 2011 öpp­na­des dör­rar­na till Sol­ha­ga Sten­ugns-

ba­ge­ri, men al­la var in­te po­si­ti­va till ett kar­riär­byte.

– Många pra­ta­de om Slö­inge som ett stäl­le där allt ha­de fått läg­ga ner. En del tyck­te synd om mig som gav upp ett fint jobb i Gö­te­borg, och sa ”stac­kars dig, det kom­mer ald­rig gå”.

I STÄL­LET FÖR att lå­ta kom­men­ta­rer­na hind­ra hen­ne från sin dröm, val­de hon att se dem som en driv­kraft för att lyc­kas.

– Mot­gång­ar­na har gjort mig star­ka­re, jag har med­ve­tet för­sökt vän­da dem till nå­got bra.

För att sät­ta Slö­inge på kar­tan, bok­stav­ligt ta­lat, val­de Sa­ra att dra igång Slö­ing­e­run­dan – ett lo­kalt sam­ar­be­te med and­ra fö­re­tag. Ef­fek­ten blev po­si­tiv och i dag är he­la 26 fö­re­tag i Slö­inge med på kar­tan.

– Vi har be­sö­ka­re från he­la lan­det och jag upp­le­ver att bil­den av Slö­inge har för­änd­rats. Jag ser fö­re­ta­gan­det som nå­got an­nat än att ba­ra tjä­na peng­ar, det hand­lar om hur man är med och byg­ger sam­häl­let vi le­ver i.

I dag har Sa­ra fy­ra an­ställ­da på sitt ba­ge­ri i Slö­inge och är de­lä­ga­re i Borg­mäs­tar­går­den Kafé & Kon­di­to­ri i Fal­ken­berg. Dess­utom hål­ler hon i sur­degs­kur­ser som snabbt blir upp­bo­ka­de och har star­tat en egen li­ten ent­re­pre­nörs­sko­la för att hjäl­pa unga med­ar­be­ta­re som vill bli fö­re­ta­ga­re.

– Det är myc­ket jobb och jag får of­ta ryc­ka in och sät­ta fö­re­ta­get fram­för fa­mil­jen. Jag är in­te den klas­sis­ka bull­mam­man, jag har fått va­ra bull­mam­ma på ett an­nat sätt. Bar­nen får va­ra med om en an­norlun­da re­sa där vi haft myc­ket med­vind men ock­så tuf­fa­re pe­ri­o­der.

FRAMTIDSPLANEN ÄR FLER fö­re­tag att dri­va till­sam­mans med and­ra, där­e­mot vill hon in­te att ba­ge­ri­et i Slö­inge ska växa.

– Det får in­te bli för stort, jag vill be­hål­la föt­ter­na på jor­den och hän­der­na i de­gen.

LÄR UT. Över tu­sen per­so­ner har gått Sa­ras sur­degs­kurs. Sol­ha­ga Sten­ugns­ba­ge­ri star­ta­des för sex år se­dan.

Bild: VIK­TO­RIA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.