An­mäl­da brott mot barn ökar

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

An­ta­let po­li­san­mäl­ning­ar om brott mot barn öka­de kraf­tigt un­der för­ra året. Sam­ti­digt la­des fem av sex an­mäl­ning­ar ner av myn­dig­he­ter­na, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio Ekot.

34 000 an­mäl­ning­ar om brott mot barn kom in till po­li­sen i fjol, vil­ket är en ök­ning med 16 pro­cent jäm­fört med 2015.

Fram­för allt öka­de an­mäl­ning­ar­na om ola­ga hot, miss­han­del mot poj­kar och sex­u­ellt ofre­dan­de mot flic­kor, en­ligt en rap­port från Åklagar­myn­dig­he­ten och po­li­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.