Ler mot li­vet.

70-åri­ga Eunice Vidal från Älv­se­red tar ex­a­men från Katri­ne­bergs film­lin­je. Nu ar­ran­ge­rar hon kul­tur­fes­ti­val i Sand­vi­ken.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

”Kär­le­ken tar in­te slut. Det finns all­tid nå­got att ut­veck­la”

EUNICE VIDAL

Eunice Vi­dals från Älv­se­red ar­ran­ge­rar en ut­ställ­ning och kul­tur­fes­ti­val i Sand­vi­ken he­la som­ma­ren, där hon bland an­nat vi­sar sitt ar­be­te från film­lin­jen på Katri­ne­berg.

Hon föd­des i Mex­i­ko, tog vägen via Eng­land, Tyskland och någ­ra år i Sand­vi­ken, för att lan­da i Älv­se­red. HN har ti­di­ga­re be­rät­tat om konst­nä­ren och språklä­ra­ren Eunice Vi­dals som star­ta­de sitt pro­jekt ”Sve­ri­ge en kär­leks­dikt” på 80-ta­let.

För två år se­dan, när snart 70åri­ga Eunice Vi­dals bör­ja­de på film­lin­jen på Katri­ne­bergs folk­hög­sko­la i Ves­sige­bro, ak­tu­a­li­se­ra­de hon dik­ten igen. Hon ef­ter­lys­te jord.

– Jag vil­le att per­so­ner skul­le skic­ka tre de­ci­li­ter jord till mig med en lapp som be­skrev var­för den här jor­den be­ty­der nå­got för dem.

NU, TVÅ ÅR se­na­re, är bå­de ut­bild­ning­en och ut­ställ­ning­en fär­dig. För­ra vec­kan träf­fa­de Eunice Vi­dals si­na lä­ra­re på folk­hög­sko­lan för sista gång­en. Hon slu­ta­de någ­ra vec­kor fö­re res­ten av klas­sen. Hon mås­te re­sa till Sand­vi­ken där hon ska gö­ra i ord­ning ut­ställ­ning­en och mul­ti­kulti­festi­va­len som hon ar­ran­ge­rar i na­tur­om­rå­det Högs­bo Bruk, 3 ju­ni till 26 au­gusti. Själv ska hon vi­sa ob­jektin­stal­la­tio­ner, bland an­nat en form som ser ut som Sve­ri­ge, som ska fyl­las av jor­den hon har fått.

– Det är så rö­ran­de. En kvin­na, Gunvor som fyl­ler 101 år i år, har skri­vit: ”Jord från träd­går­den i mitt hus där jag har bott i 60 år. Först med min äls­ka­de man och nu själv”. Det är otro­ligt vac­kert. Så­da­na brev har jag fått från Väs­ter­bot­ten, Skå­ne och he­la lan­det.

Utö­ver in­stal­la­tio­nen ”He­lig jord” kom­mer Eunice Vi­dals stäl­la ut två vi­de­oin­stal­la­tio­ner som hon har ar­be­tat med som slut­pro­duk­tion på sko­lan.

– Den ena åk­te jag till Abi­sko för att fil­ma. Den and­ra har jag spe­lat in i Gässlö­sa na­tur­re­ser­vat i Var­berg.

UN­DER UT­BILD­NING­EN I Ves­sige­bro fast­na­de hon mest för konst- och do­ku­men­tär­film.

– Jag har ar­be­tat på en bok om hur man fi­rar all­hel­go­na­hel­gen i Mex­i­ko, hur man för­hål­ler sig till dö­den där. Det ska bli en do­ku­men­tär­film, det är mitt näs­ta pro­jekt, jag har re­dan va­rit i Mex­i­ko och bör­jat fil­ma. Och film­stu­di­er­na – de fort­sät­ter. – Vår­ter­mi­nen 2018 ska jag ut­bil­da mig till vi­de­o­re­por­ter, hur man fil­mar som en­mans­team, allt­så.

Det är snart tret­tio år se­dan hon skrev dik­ten som fort­fa­ran­de ger upp­hov till kul­tur­pro­duk­tio­ner.

– Kär­le­ken tar in­te slut. Det finns all­tid nå­got att ut­veck­la. Dess­utom hål­ler jag på att bli gans­ka gam­mal, jag fyl­ler 70 år i au­gusti . Li­vet va­rar in­te för evigt och jag tyc­ker att det vo­re synd om den­na kär­leks­för­kla­ring stan­nar här, hem­ma hos mig på min hård­disk, sä­ger hon.

ÄVEN MA­KEN ESA To­i­vo­nen kom­mer att stäl­la ut mål­ning­ar. Och un­der fes­ti­va­len ar­ran­ge­ras många eve­ne­mang, en te­ma­vec­ka om den mex­i­kans­ka konst­nä­ren Fri­da Kahlo, bland an­nat.

– Trots svå­rig­he­ter i sitt liv vi­sa­de Fri­da Kahlo all­tid ett glatt an­sik­te mot li­vet. Det ha­de hon ge­men­samt med min mor som dog ung när jag var sju år gam­mal. Min mor var en fan­tas­tisk kvin­na som har in­spi­re­rat mig myc­ket.

Bild: OLA FOLKESSON

SVE­RI­GE EN KÄR­LEKS­DIKT. Eunice Vi­dals från Älv­se­red ar­ran­ge­rar en ut­ställ­ning och kul­tur­fes­ti­val i Sand­vi­ken un­der tre må­na­der i som­mar. Allt spring­er ur en dikt om Sve­ri­ge hon skrev på 80-ta­let.

Bild: TT

FRI­DA KAHLO-VEC­KA. Ju­lio To­bon, som ar­be­ta­de med sce­no­gra­fin till Fri­da Kahlo-fil­men med Sal­ma Hay­ek, sam­ar­be­tar med Eunice Vi­dals un­der fes­ti­va­len i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.