Tun­nelar­be­tet är igång trots allt

LOC­KAN­DE PRO­JEKT: FLE­RA ENTREPRENÖRER VILL VA­RA DEL­AK­TI­GA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - An­na Oscar­son 010-471 53 71 ∙ an­na.oscar­son@hn.se

Upp­hand­ling av ent­re­pre­nör för­be­reds och led­nings­sy­stem ut­veck­las. Även om tun­nel­be­ske­det drö­jer rå­der full ak­ti­vi­tet och nu är den nye pro­jekt­le­da­ren hos Tra­fik­ver­ket på plats.

Trots att det än­nu in­te är klart att det blir nå­gon Var­bergs­tun­nel på­går ar­be­tet för fullt som om det var klart. Sam­ti­digt som järn­vägs­pla­nen lig­ger för fast­stäl­lel­se i Bor­länge sker en mil­jöpröv­ning hos mark- och mil­jö­dom­sto­len.

– När det gäl­ler fi­nan­sie­rings­bi­ten finns det hel­ler ing­en ga­ran­ti. Var­bergs­tun­neln finns med i den na­tio­nel­la pla­nen se­dan ti­di­ga­re och vi tror att den kom­mer med nu. Men det är re­ge­ring­en som be­stäm­mer så vi vän­tar och ser, sä­ger Per Ryd­berg, pro­jekt­le­da­re Tra­fik­ver­ket för Var­bergs­tun­neln.

PROJEKTGRUPPEN HAR läm­nat ifrån sig al­la hand­ling­ar som de har haft på sitt bord. Det finns möj­lig­het att krä­va över­pröv­ning. Nå­got som näs­tan all­tid sker och det­ta finns med­räk­nat i tids­pla­nen.

Bygg­star­ten är pla­ne­rad till 2019 och nu hål­ler upp­hand­ling av ent­re­pre­nör på att för­be­re­das. Un­der som­ma­ren sker en så kal­lad pre­kva­li­fi­ce­ring.

– Den går till så att vi frå­gar mark­na­den hur stort in­tres­se det finns för pro­jek­tet.

En­t­re­pre­nö­rer­na ska upp­fyl­la vis­sa mi­ni­mikrav för att va­ra ak­tu­el­la. De mås­te ha haft ett lik­nan­de upp­drag ti­di­ga­re ex­em­pel­vis. I höst kom­mer projektgruppen att ve­ta vil­ka fö­re­tag som är ak­tu­el­la. In­tres­set är stort re­dan nu. Per Ryd­berg tror att pro­jek­tet kom­mer att väc­ka in­ter­na­tio­nellt in­tres­se ock­så.

Re­dan nu hör ent­re­pre­nad­fö­re­tag av sig som är in­tres­se­ra­de av att byg­ga Var­bergs­tun­neln. Upp­hand­ling­en kom­mer att för­be­re­das un­der som­ma­ren.

I AU­GUSTI SKA Tra­fik­ver­ket läm­na sitt för­slag på ny na­tio­nell in­fra­struk­tur­plan till re­ge­ring­en.

– Om vi in­te skul­le fin­nas med i pla­nen får vi av­bry­ta.

An­buds­räk­ning kom­mer an-

nars att ske från fö­re jul ef­tersom en­t­re­pre­nö­rer­na be­hö­ver fy­ra till sex må­na­der för att läm­na an­bud. Nå­gon gång i april-maj be­räk­nas det va­ra klart. Då har ock­så be­ske­det kom­mit från re­ge­ring­en om Var­bergs­tun­neln får klar­tec­ken.

I det lä­get kan ent­re­pre­nö­ren till­de­las kon­trakt och ar­be­tet kö­ra igång på all­var med för­be­re­dan­de ar­be­ten och pro­jek­te­ring un­der hös­ten 2018.

Just nu ar­be­tar mel­lan 12 och 15 per­so­ner med tun­nel­pro­jek­tet hos Tra­fik­ver­ket. Om ett år kom­mer

de att va­ra ett 30-tal och se­dan kom­mer ett hund­ra­tal av ent­re­pre­nö­rens folk att kopp­las in.

Vad be­står ar­bets­da­gar­na av för de per­so­ner som ar­be­tar med pro­jek­tet nu?

– Vi har fullt upp. Det är nu i förs­ta hand do­ku­men­ta­tion in­för upp­hand­ling­en av ent­re­pre­nör som ska fram. Vi ska eta­ble­ra ett sys­te­ma­tiskt ar­bets­sätt och ut­veck­lar vå­ra sy­stem för led­ning och styr­ning för att sä­ker­stäl­la att vi gör rätt sa­ker och gör dem rätt. He­la ti­den job­bar vi med mål och mil­stol­par.

OLYC­KAN MED DE ur­spå­ra­de gods­vag­nar­na som in­träf­fa­de den 25 april har fått en del att fun­de­ra kring sä­ker­he­ten med en tun­nel. En­ligt Per Ryd­berg finns det oli­ka sy­stem som är bygg­da för att und­vi­ka lik­nan­de olyc­kor.

– Det finns spe­ci­el­la ur­spår­nings­skydd som hål­ler kvar tå­get vid räl­sen även om det är ur­spå­rat. Kon­se­kven­ser­na blir då be­grän­sa­de.

De olyc­kor som har in­träf­fat har of­ta va­rit tungt las­ta­de gods­tåg. Där blir sli­ta­get stort. Men det finns ett sy­stem med av­kän­na­re som re­gi­stre­rar tem­pe­ra­tur. Brom­sar och hjul­la­ger som är de­fek­ta bru­kar näm­li­gen bli väl­digt var­ma. Om av­kän­na­ren re­gi­stre­rar en ovan­ligt hög tem­pe­ra­tur går en sig­nal till tra­fik­led­ning­en som kon­tak­tar lok­fö­ra­ren. Den­ne kan då sän­ka has­tig­he­ten och får in­te kö­ra in i tun­neln. Vag­nar på gods­tåg är dess­utom väl­digt ro­bus­ta, skul­le det ske en ur­spår­ning ska de in­te gå sön­der.

– Ris­ken är mi­ni­me­rad och jag kän­ner in­te till att ett tåg har spå­rat ur i en tun­nel nå­gon gång.

Per Ryd­berg är över­ty­gad om att Var­bergs­tun­neln kom­mer att bli väl­digt bra när den är klar.

– Var­berg är in­te en så stor stad och det mås­te va­ra spän­nan­de för Var­bergs­bor­na att få va­ra med om ett så­dant här fram­tids­pro­jekt.

”Var­berg är in­te en så stor stad och det mås­te va­ra spän­nan­de för Var­bergs­bor­na att få va­ra med om ett så­dant här fram­tids­pro­jekt”

PER RYD­BERG

pro­jekt­le­da­re för Var­bergs­tun­neln

VÄN­TAN­DE STORPROJEKT. Om pro­jek­tet får klar­tec­ken planeras bygg­star­ten för Var­bergs­tun­neln till 2019 - där­ef­ter kom­mer järn­vägs­om­rå­det i Var­berg få ett

Bild: ULRIKA ERNSTRÖM/ARKIV

helt nytt ut­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.