Från Sri Lan­ka till Kär­ra­dal

TV-KÄN­DI­SAR HEM­MA IGEN: RE­SAN GAV FA­MIL­JEN NYA PER­SPEK­TIV

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pet­ter Tarenius 010-471 52 46 ∙ pet­ter.tarenius@hn.se

Fa­mil­jen Ter­nön bygg­de ho­tell i tv­pro­gram­met ”Fa­mil­jer på vift”. Nu är de till­ba­ka i Var­berg men Sri Lan­ka finns kvar i de­ras hjär­tan.

Fa­mil­jen Ter­nön är till­ba­ka i Kär­ra­dal. Men även­ty­ret på Sri Lan­ka är lång ifrån över. Kvar står ett ny­byggt ho­tell.

Bor­ta bra men hem­ma bäst, el­ler? Det var som­ma­ren 2015 som fa­mil­jen Ter­nön ryck­te upp sig själv med röt­ter­na. De sål­de av ägo­de­lar, hyr­de ut hu­set och flyt­ta­de till Sri Lan­ka. Mam­ma Carin, pap­pa Ur­ban och dött­rar­na Ma­ja och Stina blev så små­ning­om rik­skän­di­sar ge­nom SVT:S po­pu­lä­ra se­rie ”Fa­mil­jer på vift”.

Nu är de till­ba­ka i Kär­ra­dal. Re­san skul­le va­ra un­der ett år. Det gjor­de den med god mar­gi­nal. Dött­rar­na kom till­ba­ka till kylslag­na Sve­ri­ge la­gom till vår­ter­mi­nen i ja­nu­a­ri. Pap­pa Ur­ban har ba­ra va­rit hem­ma en dryg må­nad.

– När film­tea­met för­svann ef­ter förs­ta må­na­den så kän­des det näs­tan skönt. Det kän­des som om det var då det bör­ja­de på rik­tigt, sä­ger Ur­ban.

RE­SAN VAR I mångt och myc­ket ett sätt att hop­pa av ”ek­orr­hju­let”, stres­sa av och um­gås som fa­milj. Men re­dan på för­hand ha­de fa­mil­jen pla­ne­rat att även gö­ra nyt­ta för lo­kal­be­folk­ning­en. Ur­ban, som job­bar i bygg- och an­lägg­nings­bran­schen till var­dags, vil­le till­sam­mans med lo­ka­la hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner byg­ga ett hus åt en hem­lös fa­milj.

Det blev två hus – och ett eget ho­tell.

– I feb­ru­a­ri 2016 så blev ho­tell­mar­ken väl­sig­nad av mun­kar­na. Mun­kar­na har stor makt på Sri Lan­ka. Den 2 de­cem­ber kom de förs­ta gäs­ter­na, be­rät­tar Carin om den gal­na idén som nu bli­vit verk­lig­het.

Ef­ter be­vil­jat bank­lån i Sve­ri­ge och en prö­van­de – men än­då med svens­ka mått rask – bygg­pro­cess står det nu där, ett ho­tell med sex rum och en pool i om­rå­det Hik­ka­du­wa. Pro­jek­tet har in­vol­ve­rat he­la fa­mil­jen.

– Al­la hjälp­tes åt. Vi gjor­de

”Vi var li­te ut­an­för sam­häl­let. Man kan in­te språ­ket och kan in­te lä­sa av ko­der­na. Även om vi var där ett tag så såg de oss som tu­ris­ter”

MA­JA TER­NÖN

myc­ket av möb­ler­na själ­va av gam­la däck och så vi­da­re, sä­ger Stina.

JUST NU ÄR det låg­sä­song för tu­ris­men på Sri Lan­ka. Ho­tell­rul­jan­sen sköts av an­ställ­da per­so­ner med kopp­ling till om­rå­det. Hål­ler ställ­ning­ar­na gör ock­så hun­den Pip­pi, en her­re­lös hund som fann ett hem hos de märk­li­ga väs­ter­län­ning­ar­na.

Kän­dis­ska­pet ef­ter Tv-se­ri­en ”Fa­mil­jer på även­tyr” blev ofri­vil­lig mark­nads­fö­ring för ho­tel­let. Ef­ter se­ri­en kun­de män­ni­skor från he­la Sve­ri­ge föl­ja hur li­vet och ho­tell­byg­get fortskred via Carins blog­gan­de. In­te säl­lan fick fa­mil­jen be­sök av lands­män på re­sa.

– Al­la kän­de att de kän­de oss. Det var jät­te­kul men kun­de ock­så bli li­te job­bigt, sä­ger Ma­ja.

– Men smick­ran­de sam­ti­digt, fli­kar Carin in. Jag får fort­fa­ran­de myc­ket mejl. Det är många som har lik­nan­de dröm­mar. Jag tror många kan kän­na igen sig och in­spi­re­ras. Vi är ing­et ri­ke­mans­folk. Al­la är väl­digt po­si­ti­va.

HO­TEL­LET GÖR FA­MIL­JENS kopp­ling till Sri Lan­ka na­tur­ligt­vis än­nu star­ka­re. Men att flyt­ta dit på hel­tid har fa­mil­jen inga pla­ner på. De har lärt sig att upp­skat­ta det de har. Att le­va som ut­län­ning­ar i ett okänt land var en nyt­tig upp­le­vel­se, me­nar Ma­ja som drar pa­ral­lel­ler till si­tu­a­tio­nen hem­ma i Sve­ri­ge med de många ny­an­län­da som nu för­sö­ker att ta sig in i sam­häl­let.

– Vi var li­te ut­an­för sam­häl­let. Man kan in­te språ­ket och kan in­te lä­sa av ko­der­na. Även om vi var där ett tag så såg de oss som tu­ris­ter, sä­ger Ma­ja som till­sam­mans med sin sys­ter Stina stöt­te på många kul­tur­skill­na­der, in­te minst i sko­lan:

– KONTRASTEN VAR som svart och vitt. Det fanns inga to­a­let­ter och al­la gick bar­fo­ta. Som skol­mat fick vi ba­ra ris var­je dag. Och vi fick lä­ra oss att äta med hän­der­na, be­rät­tar Stina.

Ing­en sväl­ter på Sri Lan­ka, en­ligt ett gammalt ta­le­sätt. På ett sätt är det möj­li­gen sant. Ön är som ett växt­hus med myc­ket vil­da fruk­ter. Sam­ti­digt fick fa­mil­jen Ter­nön bå­de se fat­tig­dom och själ­va vän­ja sig vid en helt an­nan stan­dard än de var va­na vid hem­ma i Sve­ri­ge.

– Det var krig fram till 2009. Lan­det är un­der ut­veck­ling. Det går su­per­b­ra för dem. Sam­ti­digt är det väl­digt fat­tigt. Näs­tan ing­en har kyl och frys till ex­em­pel. Men de bor där. Vi kun­de ju åka hem när vi vil­le egent­li­gen, sä­ger Ur­ban.

Bild: PET­TER TARENIUS

Hik­ka­du­wa står nu de­ras ny­bygg­da ho­tell.

Bild: CA­RI­NA TER­NÖN

VÄLSIGNELSE. In­nan ho­tel­let kun­de bör­ja byg­gas skul­le mar­ken väl­sig­nas av mun­kar­na. Fa­mil­jen fick vi­ta små band runt hand­le­der­na. ”Vi ha­de dem på un­der he­la bygg­pro­ces­sen”, sä­ger Ca­ri­na Ter­nön.

Bild: CA­RI­NA TER­NÖN

SEX RUM. Se­mes­ter blir snabbt li­te långtrå­kigt, märk­te fa­mil­jen Ter­nön. Snart föd­des tan­ken på att byg­ga ett ho­tell. Nu står det klart. Un­der den rådande låg­sä­song­en sköts det av an­ställ­da per­so­ner från byn.

Bild: CA­RI­NA TER­NÖN

UPP­LE­VEL­SE. Sko­lan på Sri Lan­ka var en upp­le­vel­se, be­rät­tar Stina och Ma­ja Ter­nön, här till­sam­mans med lä­ra­re från klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.