Ny stads­del väx­er fram

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - TO­BI­AS SVENS­SON to­bi­as.svens­son@hn.se

Un­der mån­da­gen togs det förs­ta spad­ta­get till förs­ta hu­set i det som ska bli Fal­ken­bergs nya stads­del. ”En hi­sto­risk dag”, en­ligt Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C).

”Det här är en stor hi­sto­risk dag för Fal­ken­berg. Det här har va­rit en lång pro­cess och det känns fan­tas­tiskt att det änt­li­gen blir på rik­tigt” MA­RI-LOU­I­SE WER­NERS­SON (C)

kom­mun­råd

Un­der mån­da­gen togs förs­ta spad­ta­get till det förs­ta sju­vå­nings­hu­set på Bac­chus. Un­der de kommande åren ska en ny stads­del växa fram här. – Det här är en hi­sto­risk dag för Fal­ken­berg, sä­ger kom­mun­råd Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C).

Pla­ner­na på att för­vand­la det gam­la Vin & Sprit-om­rå­det till bo­stä­der går till­ba­ka till bör­jan av 2000-ta­let. Men det har ta­git sin tid in­nan nå­got byg­ge dra­git igång. Un­der mån­da­gen togs så det förs­ta spad­ta­get till det som på någ­ra års sikt ska bli en ny stads­del.

– Det här är en stor hi­sto­risk dag för Fal­ken­berg. Det här har va­rit en lång pro­cess och det känns fan­tas­tiskt att det änt­li­gen blir på rik­tigt, sä­ger kom­mun­råd Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C).

SPAD­TA­GET SYM­BO­LI­SE­RAR bygg­start för det förs­ta av fy­ra hus i den förs­ta etap­pen. Och ef­tersom fle­ra de­lä­ga­re köpt in sig i etap­pen var det åt­skil­li­ga per­so­ner som vil­le va­ra med och sät­ta en spa­de i mar­ken. John­ny Hans­son och Bo­lennart Thu­res­son från Pe­ter­son & Hans­son, Per-olof An­ders­son från Bygg-fast, Niklas Grip och Bo­zo Lu­ka­no­vic från SF Bygg­kon­sult, Jör­gen Hall­gren och så Lennart Schuss för­stås.

DEN SIST­NÄMN­DE ÄR sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Sam­hälls­bygg­nads­bo­la­get i Nor­den AB, det bo­lag som köp­te Bac­chus­om­rå­det av nors­ka LTN så sent som i ju­li för­ra året. Han ser be­lå­ten ut när han blic­kar ut över om­rå­det.

– Det är svårt att hit­ta bo­stä­der med bätt­re lä­ge än det här, sä­ger Lennart Schuss.

Hans bo­lag kö­per bygg­rät­ter runt om i lan­det. Och att det går att byg­ga nytt så här nä­ra ha­vet hör till ovan­lig­he­ter­na.

– På grund av att det här är en konst­gjord halvö är strand­skyd­det upp­hävt. An­nars får man in­te byg­ga så nä­ra ha­vet. Så det här är verk­li­gen unikt, sä­ger Jör­gen Hall­gren.

Han har va­rit med på he­la re­san. Först som vd för LTN Fas­tig­het, nu­me­ra som en av de­lä­gar­na i etapp 1.

OM ALLT GÅR som det ska det förs­ta hu­set, med 35 lä­gen­he­ter, stå klart för in­flytt­ning i sep­tem­ber 2018.

Vid det la­get kom­mer tro­ligt­vis byg­get av åt­minsto­ne yt­ter­li­ga­re ett, kans­ke två, sju­vå­nings­hus att ha på­bör­jats.

– Vi ska för­sö­ka kom­ma i gång med ett nytt byg­ge var 8-10 må­nad, sä­ger Jör­gen Hall­gren.

Bild: OLA FOLKESSON

MÅNGA SPADAR. Ef­tersom de­lä­gar­na är många i förs­ta etap­pen av Bac­chus­byg­get var det åt­skil­li­ga per­so­ner som vil­le sät­ta en spa­de i mar­ken. På bil­den syns för­u­tom Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C), Lennart Schuss och Jör­gen Hall­gren även re­pre­sen­tan­ter för Pe­ter­son & Hans­son, Bygg-fast och SF Bygg­kon­sult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.