Macron – vinnaren av he­la an­sva­ret

FRANKRIKE. Em­ma­nu­el Macron vann det frans­ka valet. Men en rik­tig vin­na­re blir han egent­li­gen först om han lyc­kas ena ett splitt­rat Frankrike.

Hallands Nyheter - - Ledare -

LE­DA­RE 9/5. In­te allt för säl­lan an­vän­der sig po­li­ti­ker av lik­nel­ser med id­rot­tens värld. Då hand­lar det om styr­kan i ett lag­spel för att på­vi­sa att al­la har en vik­tig roll att spe­la för att hel­he­ten ska fun­ge­ra. Men på ett om­rå­de skil­jer sig po­li­ti­ken och id­rot­tens värld helt åt och det är vid till­fäl­len då se­g­rar­na kam­mas hem och man ut­ses till vin­na­re.

För id­rot­ta­ren är det­ta den verk­li­ga be­lö­ning­en och söt­man av se­gern kan sit­ta i länge. För po­li­ti­kern är plat­sen högst upp på pris­pal­len en­bart en bör­jan. Det är nu kra­ven på pre­sta­tion och re­sul­tat verk­li­gen räk­nas.

EM­MA­NU­EL MACRON VANN tack och lov det frans­ka valet, men i och med det­ta vi­lar ock­så ett stort an­svar på hans ax­lar att lyc­kas ge­nom­fö­ra hyf­sat myc­ket av det han sagt sig vil­ja gö­ra. An­nars bli do­men hård. Att mot­ver­ka hö­ger­po­pu­lis­tis­ka ström­ning­ar krä­ver kon­kre­ta re­sul­tat och kon­kre­ta re­sul­tat krä­ver i Macrons fall ut­ma­ning­en att över­ty­ga även de som in­te in­går i hans eget lag att rös­ta för de åt­gär­der han läg­ger fram. En ut­ma­ning som kan va­ra svår för var­je lands­fö­re­trä­da­re, men som många gång­er kan va­ra tuf­fa­re för den som le­der Frankrike – för även om frans­män rös­tar för för­änd­ring­ar bru­kar de spjär­na emot i prak­ti­ken.

Men kans­ke kan det bli an­norlun­da den­na gång när frans­män­nen valt en pre­si­dent med en li­be­ral mit­ten­po­li­tik, istäl­let för som un­der se­na­re de­cen­ni­er hop­pa mel­lan väns­ter- och hö­ger­bloc­kets sto­ra par­ti­er. Kans­ke blir det an­norlun­da den­na gång när det frans­ka fol­ket släp­per fram en pre­si­dent som star­ta­de sitt par­ti ”En mar­che” så sent som i april för­ra året.

SKA DET BLI på ett an­nat sätt krävs det dock väl­digt myc­ket av Macron. Den re­to­rik han an­vän­de i sitt se­ger­tal, där han vill ef­ter­strä­va ett enan­de av splitt­rat Frankrike, be­höv få verk­ligt ge­nom­lag. Det­ta läg­ger sam­ti­digt ett stort an­svar på de sto­ra eta­ble­ra­de par­ti­er­na att age­ra mer kom­pro­miss­vil­ligt gente­mot Macron. En så­dan in­ställ­ning är knap­past själv­klar ef­tersom fram­gång­ar för Macron kan ris­ke­ra att yt­ter­li­ga­re för­sva­ga de­ras egen ställ­ning. Men att in­te bi­dra till att un­der­lät­ta för Macron lär en­bart för­stär­ka po­pu­lis­tis­ka Le Pen och det är ett väg­val som bå­de so­ci­a­lis­ter el­ler re­pu­bli­ka­ner mås­te in­se att även de har ett an­svar att mot­ver­ka.

Hur det ska gå för Macron av­görs sam­ti­digt in­te en­bart av det som sker in­om Frank­ri­kes grän­ser; ett vik­tigt av­gö­ran­de lig­ger på ut­veck­ling­en av EU. För stun­den kan man gläd­jas åt att ett franskt brex­it in­te är ak­tu­ellt, men nå­got be­hö­ver ske för att byg­ga det folk­li­ga för­tro­en­det. Mer överstat­ligt som Macron öns­kar är dock in­te sva­ret, istäl­let krävs en tyd­li­ga­re in­del­ning av vil­ka frå­gor som ska han­te­ras var.

DET ÄR BA­RA att kon­sta­te­ra: Macron må ha vun­nit, men det är nu den rik­ti­ga ut­ma­ning­en bör­jar. Det är nu han mås­te hål­la ihop la­gen: Det lil­la – i mak­tens kor­ri­do­rer. Det sto­ra – Frankrike. Och hur han kom­mer lyc­kas på­ver­kas av and­ra eu­ro­pe­is­ka lands­lag… för att dra pa­ral­lel­ler till spor­tens värld. 010 471 53 70 • dag.gus­tavs­son@hn.se

Bild: THIBAULT CAMUS

VINNAREN. Högst upp på pal­len med hän­der­na i luf­ten. Men det är först nu kra­ven på pre­sta­tion och re­sul­tat verk­li­gen räk­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.