En ljus fram­tid för bygg­job­ben

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - till­för­ord­nad Vd Sve­ri­ges Byg­gin­du­stri­er

JOBB. Sve­ri­ge står in­för en rad ut­ma­ning­ar som har en di­rekt på­ver­kan på Sve­ri­ges bo­stads­mark­nad. Be­folk­ning­en ökar, allt fler män­ni­skor väl­jer att sö­ka en fristad i Sve­ri­ge sam­ti­digt rå­der det en alar­me­ran­de trång­bodd­het i fle­ra stä­der.

Att bo­stads­byg­gan­det mås­te öka rå­der det ing­en tve­kan om. Sve­ri­ges Byg­gin­du­stri­er gick där­för in i årets av­tals­för­hand­ling­ar med mål­sätt­ning­en att tryg­ga job­ben, ska­pa än mer ord­ning och re­da, öka bo­stads­byg­gan­det samt att få fler att väl­ja att ar­be­ta i bygg- och an­lägg­nings­sek­torn. Det är där­för gläd­jan­de att vi har nått en över­ens­kom­mel­se med vår mot­part Bygg­nads­ar­be­ta­re­för­bun­det ut­an att upp­le­va för­ra årets om­fat­tan­de och kost­sam­ma bygg­strejk.

DET NYA BYGGAVTALET har träf­fats in­om ra­men för in­du­strins mär­ke på 6,5 pro­cent över tre år. Att av­ta­let gäl­ler un­der tre år – 30 april 2020 - ger oss möj­lig­het att till­sam­mans i lugn och ro ut­veck­la bran­schen. Där­för har ett an­tal ar­bets­grup­per till­satts kring ex­em­pel­vis lö­ne­be­stäm­mel­ser, ord­ning och re­da samt kring den nya data­skydds­för­ord­ning­en.

Vi har ock­så valt att för­länga ett an­tal ar­bets­grup­per som till­satts se­dan ti­di­ga­re, bland an­nat ar­bets­grup­per­na kring jäm­ställd­het, in­teg­ra­tion och mång­fald.

EN STOR SE­GER för bygg­bran­schen är att vi nu kom­mit över­ens om en yr­kes­in­tro­duk­tion samt en ny prak­ti­kan­ställ­ning för att un­der­lät­ta för per­so­ner som i dag står långt ifrån ar­bets­mark­na­den att få an­ställ­ning i bygg­bran­schen. Det är dels ett sätt för bran­schen att ta ett stör­re sam­hälls­an­svar sam­ti­digt som det är vik­tigt för bran­schens över­lev­nad att fler väl­jer att ar­be­ta in­om bygg. Vå­ra be­räk­ning­ar vi­sar att om vi över­hu­vud­ta­get ska kun­na täc­ka kommande ål­ders­av­gång­ar så be­hö­ver vi tu­sen­tals fler bygg­nads­ar­be­ta­re. Det är där­för vik­tigt för oss att bred­da möj­lig­he­ten för fler att få en an­ställ­ning hos vå­ra med­lems­fö­re­tag.

Vi gör det­ta sam­ti­digt som vi tar an­svar för ny­an­län­da, lång­tids­ar­bets­lö­sa samt unga som vill bör­ja job­ba i vår bransch.

DIS­KUS­SIO­NEN KRING ETT flex­ib­la­re byg­gav­tal har förts un­der en läng­re tid. Med ett av­tal som är enkla­re och mer flex­i­belt kla­rar vå­ra med­lems­fö­re­tag den ökan­de in­ter­na­tio­nel­la kon­kur­ren­sen. Vi har även träf­fat en över­ens­kom­mel­se där fö­re­ta­gen får stör­re fri­het att för­läg­ga ar­bets­ti­der. Där­med mins­kar vi skill­na­den mel­lan vå­ra med­lems­fö­re­tag och de som väl­jer att stå ut­an­för kol­lek­tivav­ta­len.

I slutän­dan hand­lar det om att vå­ra med­lems­fö­re­tag ska ha sam­ma möj­lig­het att kon­kur­re­ra på li­ka vill­kor som and­ra fö­re­tag.

Årets avtalsrörelse har förts i god sam­för­stånds­an­da där fo­kus le­gat på fram­ti­dens bygg­bransch. Det är av­gö­ran­de för att und­vi­ka en fram­ti­da bo­stads­kris.

Mats Åkerlind

Bild: NO­RA LOREK/TT

BYGG­NADS­AR­BE­TA­RE. En stor se­ger för bygg­bran­schen är att vi nu kom­mit över­ens om en yr­kes­in­tro­duk­tion samt en ny prak­ti­kan­ställ­ning för att un­der­lät­ta för per­so­ner som i dag står långt ifrån ar­bets­mark­na­den att få an­ställ­ning i bygg­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.