Tun­nel­pro­jek­tet har spå­rat ur

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Leif Jo­hans­son

VAR­BERG. Nu mås­te väl någ­ra po­li­ti­ker i Var­berg för­stå att ett gammalt be­slut som ta­gits om en järn­vägs­tun­nel är tvung­et att om­prö­vas. Det är tur att någ­ra som har li­te för­stånd bå­de vad gäl­ler eko­no­mi, funk­tio­na­li­tet och ris­ker med en järn­vägs­tun­nel i Var­berg job­bar på tra­fik­ver­ket ef­tersom man he­la ti­den skju­ter upp bygg­star­ten av pro­jek­tet, Det är näs­tan skräm­man­de hur an­sva­ri­ga po­li­ti­ker re­so­ne­rar vid tå­gur­spår­ning­en vid Get­terö­vä­gen. Ba­ra kom­men­te­ra med att det var tur att vag­nar­na väl­te åt rätt håll! Vad hän­der om vag­nar med far­ligt gods väl­ter i en tun­nel? Det vill vi in­te va­ra med om.

Nej be­las­ta in­te kom­mu­nens kas­sa med att åka på någ­ra lob­by­resor för att för­sö­ka på­ver­ka om nå­gon tun­nel. Vi som bor och be­ta­lar skatt i Var­berg an­ser att en halv mil­jard är all­de­les på tok för myc­ket peng­ar att bi­dra med på ett pro­jekt som egent­li­gen skall be­kostas med stat­li­ga me­del till 100 pro­cent. Det mås­te fin­nas bil­li­ga­re ut­fyll­nads­ma­te­ri­al att få tag på om man tvung­et skall fyl­la ut ham­nen. Bygg järn­vä­gen ut­an­för stan, då fri­görs mas­sor med mark att be­byg­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.