Re­ge­ring­en un­der­blå­ser orätt­vi­sa pen­sio­ner

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till Hans Hoff (S) och Kerstin Zan­der (S) (21/4).

PEN­SIO­NER. Un­der Al­li­ans­re­ge­ring­en sänk­tes skat­ten för pen­sio­nä­rer fem gång­er. En pen­sio­när med en års­in­komst på 200 000 kro­nor fick näs­tan en tu­sen­lapp mer i må­na­den. Den röd­grö­na re­ge­ring­en tän­ker sän­ka skat­ten för pen­sio­nä­rer från 2018. Det är bra. Men sam­ti­digt för­säm­rar man för dem som ska­par peng­ar till pen­sio­ner­na.

Det är dagens ar­bets­ta­ga­re som drar in peng­ar till de fram­ti­da pen­sio­ner­na. To­talt sett hö­jer den röd­grö­na re­ge­ring­en skat­ter på jobb och fö­re­ta­gan­de med 33 mil­jar­der. Det drab­bar till­väx­ten – och i för­läng­ning­en pen­sio­ner­na.

DET BÄS­TA VI po­li­ti­ker kan gö­ra för Sve­ri­ges pen­sio­nä­rer är att fö­ra en po­li­tik som ska­par nya jobb och eko­no­misk till­växt. Då krävs fler och väx­an­de små­fö­re­tag. 4 av 5 nya jobb ska­pas i små­fö­re­ta­gen. Det är där de nya job­ben kan växa fram. Det är där un­der­la­get för hög­re pen­sio­ner kan ska­pas.

Det finns dess­utom en stor orätt­vi­sa som re­ge­ring­en un­der­blå­ser. Kvin­nor har läg­re lö­ner, säm­re kar­riär­ut­veck­ling, ar­be­tar mer del­tid, ut­för mer obe­talt ar­be­te i hem­met och är mer sjuk­skriv­na. Allt det­ta ger läg­re livs­in­komst och läg­re pen­sion.

Än­då mot­ar­be­tar re­ge­ring­en kvin­nors fö­re­ta­gan­de, in­te minst ge­nom att ka­pa i rut-av­dra­get. En bransch där bå­de ar­bets­ta­ga­re och fö­re­ta­ga­re till stor del är kvin­nor bor­de upp­munt­ras, in­te be­käm­pas.

Sam­ma sak med väl­färds­fö­re­ta­gen, där an­de­len kvin­nor som dri­ver fö­re­tag är dub­belt så hög som ge­ne­rellt i sam­häl­let. Re­ge­ring­ens svar på en så­dan re­vo­lu­tion för kvin­nors fö­re­ta­gan­de är att ho­ta med vinst­för­bud. Det skul­le in­ne­bä­ra att många kvin­nor tving­as bom­ma igen si­na verk­sam­he­ter.

OM RE­GE­RING­EN IN­FÖR ett vinst­för­bud i väl­fär­den kom­mer dess­utom pen­sio­nä­rer­nas val­fri­het kraf­tigt be­grän­sas. Många kom­mer tving­as flyt­ta från sitt äldre­bo­en­de när det in­te läng­re kan dri­vas vi­da­re.

I många S-styr­da kom­mu­ner som in­te in­fört lov, la­gen om val­fri­het, sak­nar pen­sio­nä­rer­na re­dan val­fri­het. Lov är en stor val­fri­hets­re­vo­lu­tion in­om väl­färds­sek­torn och bör va­ra ob­li­ga­to­risk.

Cen­ter­par­ti­et kom­mer fort­sät­ta un­der­lät­ta för äld­re. Vi vill ut­veck­la lov, åter­stäl­la och utöka rut, åter­in­fö­ra läg­re ar­bets­gi­var­av­gift för per­so­ner över 65.

Fler jobb, eko­no­misk till­växt och val­fri­het. Så ska­par vi ett bätt­re liv för vå­ra pen­sio­nä­rer.

Sol­veig Zan­der (C) riks­dags­le­da­mot, Uppsa­la län,

re­pre­sen­tant i pen­sions­grup­pen se­dan 2006

Hen­rik Ore­torp (C)

ord­fö­ran­de Cen­ter­par­ti­et i Hal­land Ann-sop­hie Cor­des

ord­fö­ran­de Cen­ter­kvin­nor­na i Hal­land

Bild: JO­NAS EKSTRÖMER/TT

RUT. Re­ge­ring­en mot­ar­be­tar kvin­nors fö­re­ta­gan­de, in­te minst ge­nom att ka­pa i rut-av­dra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.