Fö­re­ta­gen upp­le­ver en tyng­re re­gel­bör­da

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FÖ­RE­TA­GAN­DE. Få tor­de ifrå­ga­sät­ta be­ho­vet av la­gar och reg­ler. Men bak­si­dan av myn­tet blir dock lätt en be­tung­an­de ad­mi­nist­ra­tion för fö­re­tag. Det­ta är där­för en vik­tig aspekt att ta med när ny lag­stift­ning tas fram. I Sve­ri­ge tas ty­värr myc­ket li­ten hän­syn till det­ta i den po­li­tis­ka be­sluts­pro­ces­sen. I OECD:S ran­king av ar­be­tet med re­gel­krång­el ham­nar Sve­ri­ge långt ned.

En­ligt en helt ny mät­ning vi­sar det sig att det­ta är ett stort pro­blem för fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge.

NÄR­MA­RE HÄLF­TEN AV fö­re­ta­gen an­ser att re­gel­bör­dan är be­tung­an­de el­ler myc­ket be­tung­an­de. Det blir dess­utom säm­re över tid. He­la 64 pro­cent av fö­re­ta­gen sva­rar att de upp­le­ver en tyng­re re­gel­bör­da än för två år se­dan. Fö­re­ta­gen här i Hal­lands län ut­gör för­stås ing­et un­dan­tag. Det hand­lar om sto­ra ef­fek­ti­vi­tets­för­lus­ter. Tju­go­nio pro­cent sva­rar att de skul­le kun­na spa­ra sex till tio tim­mar i må­na­den om reg­ler­na blev enkla­re och yt­ter­li­ga­re 32 pro­cent att det hand­lar om mer än tio tim­mar. Det­ta är re­sul­ta­tet av att re­gel­frå­gan un­der lång tid haft all­de­les för låg po­li­tisk pri­o­ri­tet. Där­för pre­sen­te­rar Svenskt Nä­rings­liv en ny rap­port där vi fö­re­slår ra­di­ka­la och lång­sik­ti­ga för­bätt­ring­ar av be­sluts­pro­ces­sen av la­gar som be­rör fö­re­tag.

När­ma­re hälf­ten av fö­re­ta­gen an­ser att re­gel­bör­dan är be­tung­an­de el­ler myc­ket be­tung­an­de. Det blir dess­utom säm­re över tid.

PÅ SAM­MA SÄTT som att bud­get­mål pri­o­ri­te­ra­des upp i en styrd pro­cess un­der 1990-ta­let me­nar vi att re­ge­ring­en bör in­fö­ra en sam­man­hål­len hand­lings­plan för re­gel­förenk­lings­frå­gor. Re­gel­rå­dets man­dat och or­ga­ni­sa­tion bör för­änd­ras – rå­det fö­reslås bli en själv­stän­dig myn­dig­het med eget kans­li.

Re­gel­rå­det fö­reslås få två tving­an­de funk­tio­ner. Dels skall det kun­na åter­e­mit­te­ra un­der­må­li­ga kon­se­kvens­ut­red­ning­ar (des­sa mås­te helt en­kelt gö­ras om, om de in­te an­ses hål­la måt­tet), dels bör en så kal­lad stopp­funk­tion in­rät­tas. In­nan det finns en god­känd kon­se­kvens­ut­red­ning kan för­sla­get in­te gå vi­da­re i be­sluts­pro­ces­sen. Det­ta hind­rar na­tur­ligt­vis in­te riks­da­gen att be­slu­ta om la­gar som kan upp­le­vas som då­li­ga av lan­dets fö­re­ta­ga­re. Men det hind­rar att det sker ut­an att kon­se­kven­ser­na nog­grant be­lysts och kom­mer där­för att för­se po­li­ti­ker med be­sluts­un­der­lag för att kun­na gö­ra tyd­li­ga av­väg­ning­ar i mål­kon­flik­ter.

VI AN­SER ATT vå­ra lo­ka­la po­li­ti­ker all­tid skall ar­be­ta för att upp­nå ett så bra lo­kalt fö­re­tagskli­mat som möj­ligt. Men på vis­sa om­rå­den är riks­po­li­ti­ken av­gö­ran­de. En för­ny­ad be­sluts­pro­cess för lag­stift­ning är en myc­ket an­ge­lä­gen re­form för fö­re­tagskli­ma­tet i vår re­gi­on. Vå­ra fö­re­tag får svå­ra­re att växa och an­stäl­la om de kon­stant upp­le­ver en tyng­re re­gel­bör­da. tf re­gi­on­chef Svenskt Nä­rings­liv Hal­land

Bild: JESSICA GOW/TT

AD­MI­NIST­RA­TION. La­gar och reg­ler kan le­da till en be­tung­an­de ad­mi­nist­ra­tion för fö­re­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.