Nye pro­jekt­le­da­ren är på plats

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCAR­SON 010-471 53 71 an­na.oscar­son@hn.se

Per Ryd­berg har er­fa­ren­het av att ha lett någ­ra av Tra­fik­ver­kets störs­ta pro­jekt som byg­get av tun­neln ge­nom Hal­land­sås och Ma­ri­e­holms­för­bin­del­sen. Nu är han ny pro­jekt­le­da­re för Var­bergs­tun­neln.

Tra­fik­ver­kets för­re pro­jekt­le­da­re för Var­bergs­tun­neln Andreas Gus­tavs­son slu­ta­de i de­cem­ber för att bör­ja job­ba som bi­trä­dan­de pro­jekt­chef för byg­gan­det av Fri­ham­nen - Älv­stran­den i Gö­te­borg. I vän­tan på en ny pro­jekt­le­da­re har Ken­neth Ro­sell va­rit till­för­ord­nad.

SE­DAN DEN 1 april finns Per Ryd­berg på plats. Han vec­ko­pend­lar från Karl­stad och ser det nya job­bet som en spän­nan­de ut­ma­ning.

”Det känns sti­mu­le­ran­de att kun­na bi­dra. Nu gäl­ler det att få igång pro­jek­tet. Det har va­rit en ut­dra­gen plan­pro­cess”

PER RYD­BERG pro­jekt­le­da­re för Var­bergs­tun­neln

– Det känns sti­mu­le­ran­de att kun­na bi­dra. Nu gäl­ler det att få igång pro­jek­tet. Det har va­rit en ut­dra­gen plan­pro­cess, sä­ger han.

DE SE­NAS­TE TIO åren har han ar­be­tat in­om Tra­fik­ver­ket men han har va­rit i bran­schen i över 40 år. Han läm­nar nu Ma­ri­e­holms­för­bin­del­sen i Gö­te­borg där han va­rit pro­jekt­chef i tre år och dess­förin­nan var han pro­jekt­chef för tun­nel­pro­jek­tet ge­nom Hal­land­sås.

– Jag tog det i mål. För ett så­dant här stort och kom­plext pro­jekt som Var­bergs­tun­neln krävs an­norlun­da styr­ning och led­ning. Det be­hövs en mer sta­tio­när pro­jek­t­or­ga­ni­sa­tion som vi nu ska bör­ja byg­ga upp här i Var­berg.

Bild: AN­NA OSCAR­SON

HAR VA­NA. Per Ryd­berg har stor er­fa­ren­het av järn­vägs­pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.