Äga­ren vill säl­ja stug­byn i Him­le

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Mi­gra­tions­ver­kets avveckling av Var­bergs asyl­bo­en­den fort­sät­ter, och i ju­ni kom­mer Björk­går­den i Him­le att stäng­as. Äga­ren Pi­er­re He­ramb fun­de­rar på att säl­ja. – Vi har pra­tat om fle­ra oli­ka möj­lig­he­ter, men för­sälj­ning är mest tro­ligt, sä­ger han.

Ef­ter den 20:e ju­ni kom­mer samt­li­ga asyl­sö­kan­de ha flyt­tat ut från Björk­går­dens stug­by i Him­le. Bo­en­det kom­mer då stå tomt. Vad som hän­der se­dan är fort­fa­ran­de oklart, även om det lu­tar mot för­sälj­ning.

– Kom­mu­nen har sagt att den är in­tres­se­rad av att kö­pa mar­ken för verk­sam­hets­om­rå­de, sä­ger Pi­er­re He­ramb. Men vi kans­ke väl­jer att säl­ja till en privat ent­re­pre­nör, el­ler in­te alls. Vi har ing­en bråds­ka med det be­slu­tet.

DET TILL­FÄL­LI­GA BYGGLOVET som gäl­ler vis­sa de­lar av Björk­går­den går ut i sep­tem­ber 2018. Och om mar­ken säljs är det in­te sä­kert att stu­gor­na föl­jer med.

– Det kan bli så att nå­gon kö­per mar­ken och nå­gon an­nan kö­per stu­gor­na. Då flyt­tas de helt en­kelt.

Det var i slu­tet av 2011 som stug­byn öpp­na­des för asyl­sö­kan­de. Den lig­ger i an­slut­ning till Fun Fak­ta: Asyl­bo­en­den i Var­bergs kom­mun * Björk­går­dens stug­by - har 156 bo­en­de.

* Mäs­hult kurs och lä­ger­gård - har 77 bo­en­de.

* Eja-mär­tas Gård - i nu­lä­get inga bo­en­de.

* Av­ta­let med Mi­gra­tions­ver­ket går ut 20 sep­tem­ber för Björk­går­den och Mäs­hult. Ci­ty, som då höll på att stäng­as. Nö­je­spar­ken ha­de sett fär­re och fär­re be­sö­ka­re ge­nom åren, och Pi­er­re He­ramb val­de att tän­ka om. Björk­går­den gick då från att va­ra se­mester­by till till­fäl­ligt asyl­bo­en­de.

– Vi öpp­na­de bo­en­det för att det fanns ett be­hov. Men nu ver­kar det som att det be­ho­vet in­te finns läng­re.

En­ligt Mi­gra­tions­ver­ket av­veck­las just nu 183 till­fäl­li­ga asyl­bo­en­den i he­la lan­det. Var­bergs kom­mun har tre så­da­na asyl­bo­en­den, och för­u­tom Björk­går­den i Him­le kom­mer även ett bo­en­de i Mäs­hult att av­veck­las. An­led­ning­en är att fär­re per­so­ner sö­ker asyl i Sve­ri­ge än ti­di­ga­re.

– För­hopp­nings­vis har det bli­vit lug­na­re i värl­den, men det är ba­ra en spe­ku­la­tion. Som sagt, vi har fun­nits på grund av be­hov.

BJÖRK­GÅR­DENS STUG­BY fick va­ra asyl­bo­en­de i li­te mer än fem år, och Pi­er­re He­ramb har haft lö­pan­de kon­takt med Mi­gra­tions­ver­ket an­gå­en­de stäng­ning­en se­dan bör­jan av året.

– Vi har haft en jät­te­bra kon­takt med Mi­gra­tions­ver­ket, och jag tror in­te de ha­de av­veck­lat om de in­te ha­de kon­troll på lä­get.

– Nu hop­pas jag ba­ra att kom­mu­nen har en plan för var­je in­di­vid. De här män­ni­skor­na har gått ige­nom till­räck­ligt.

”Kom­mu­nen har sagt att den är in­tres­se­rad av att kö­pa mar­ken för verk­sam­hets­om­rå­de”

PI­ER­RE HE­RAMB äga­re

Bild: L-G JO­HANS­SON/ARKIV

ÄGA­RE. Oav­sett vad det blir av Björk­går­dens stug­by hop­pas äga­ren Pi­er­re He­ramb, som även äger nu­me­ra ned­lag­da Fun Ci­ty, på att det ska gå bra för al­la in­blan­da­de. Och i syn­ner­het de män­ni­skor som mås­te flyt­ta från bo­en­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.