So­lel ger ny kraft åt Sp­ar­banks­hal­len

Hallands Nyheter - - Varberg - ERIKA ARNADOTTIR 010-471 51 82 erika.arnadottir@hn.se

”Det lig­ger i vår lin­je att se över vå­ra bygg­na­der och var vi skul­le kun­na ha sol­cel­ler. Sp­ar­banks­hal­len har ett väl­digt stort tak och även en fa­sad åt sö­der, som vi ser har stor po­ten­ti­al för en sol­cells­an­lägg­ning”

MAGNUS ARONS­SON fas­tig­hets­in­gen­jör VFAB

En sol­cells­an­lägg­ning på ta­ket och ena fa­sa­den kom­mer att täc­ka en tred­je­del av Sp­ar­banks­hal­lens el­för­bruk­ning. Pla­nen är att byg­get ska på­bör­jas till hös­ten.

Det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Var­bergs Fas­tig­hets AB, VFAB, läm­na­de in bygg­lov­san­sö­kan i slu­tet av april. Re­dan nu har man bli­vit be­vil­jad eko­no­miskt stöd för att byg­ga sol­cells­an­lägg­ning­en. To­talt be­räk­nas pro­jek­tet kos­ta runt två mil­jo­ner kro­nor, läns­sty­rel­sen kom­mer att stå för un­ge­fär en tred­je­del av kost­na­den. Även Var­bergs Ener­gi är med på pro­jek­tet.

– Det lig­ger i vår lin­je att se över vå­ra bygg­na­der och var vi skul­le kun­na ha sol­cel­ler. Sp­ar­banks­hal­len har ett väl­digt stort tak och även en fa­sad åt sö­der, som vi ser har stor po­ten­ti­al för en sol­cells­an­lägg­ning, sä­ger Magnus Arons­son, fas­tig­hets­in­gen­jör på VFAB.

MED FA­SAD ÅT sö­der me­nas kort­si­dan mot Påsk­bergsval­lens en­tré.

– Det rör sig om drygt 900 kvadrat­me­ter sol­cel­ler, ef­fek­ten och wat­tim­mar­na ska främst kom­ma bygg­na­den till go­do, sä­ger han.

Byg­get är tänkt att på­bör­jas ef­ter som­ma­ren.

– Vi hål­ler på med upp­hand­ling i som­mar och går allt som det ska drar det igång ef­ter se­mest­rar­na, i bör­jan av sep­tem­ber, sä­ger Magnus Arons­son. Finns det pla­ner på yt­ter­li­ga­re sol­cells­an­lägg­ning­ar i kom­mu­nen?

– In­te på vå­ra bygg­na­der, vad jag vet. Vi har rätt många kul­tur­fas­tig­he­ter, och det är svå­ra­re att få till bygg­lov för så­da­na. Vi har pra­tat om Cam­pus men där är vi in­te rik­tigt i mål än. När vi byg­ger nya sko­lor och för­sko­lor för­sö­ker vi få med sol­cel­ler, sä­ger Magnus Arons­son.

NU RUSTAS ÖST­RA TULLHUSET UPP

Bild: ERIKA ARNADOTTIR

MILJÖVÄNLIGT. Sp­ar­banks­hal­lens tak har iden­ti­fi­e­rats som pas­san­de för en sol­cells­an­lägg­ning.

HOTELLÄGARE. Stina, Carin, Ur­ban och Ma­ja Ter­nön trivs hem­ma i Var­berg. Men helt har de in­te släppt Sri Lan­ka. I om­rå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.