Få är re­do om kri­sen kom­mer

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Kan du kla­ra dig själv i tre dygn un­der en kris­si­tu­a­tion? Rädd­nings­tjäns­ten Väst vill hjäl­pa all­män­he­ten att va­ra be­redd på det ovän­ta­de.

Vattenbrist, ström­bort­fall el­ler att te­le­fon­nä­tet slu­tar fun­ge­ra. Någ­ra ex­em­pel på kris­si­tu­a­tio­ner som kan upp­stå plöts­ligt och få all­var­li­ga kon­se­kven­ser. Där­för vill rädd­nings­tjäns­ten, till­sam­mans med Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB) upp­märk­sam­ma vik­ten av att va­ra för­be­redd. Och det gör de ge­nom en kam­pan­j­vec­ka.

– En in­di­vid ska kun­na kla­ra sig själv i tre dygn vid en kris, men det är in­te al­la som vet om det, sä­ger Åsa Eriks­son som är kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på Rädd­nings­tjäns­ten Väst.

UTÖ­VER ATT DE de­lar in­for­ma­tion på de­ras hem­si­da och via so­ci­a­la me­di­er har rädd­nings­tjäns­ten en ut­ställ­ning på Ko­me­di­an­ten av

”Det är väl­digt vik­tigt att du kan kla­ra dig ut­an el” ÅSA ERIKS­SON

kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg Rädd­nings­tjäns­ten Väst

en så kal­lad ”krislå­da”. Där pre­sen­te­rar de tips på för­nö­den­he­ter som storm­kök, vär­me­ljus och en bat­te­ri­dri­ven ra­dio.

– Det är väl­digt vik­tigt att du kan kla­ra dig ut­an el. Myc­ket i vårt sam­häl­le är be­ro­en­de av el­nä­tet, och det skul­le kun­na or­sa­ka stor ska­da för den oför­be­red­de om det plöts­ligt för­svann, sä­ger Åsa Eriks­son.

FÖR DEN SOM vill ve­ta mer än vad ut­ställ­ning­en er­bju­der, är rädd­nings­tjäns­ten på Var­bergs torg från kloc­kan 11 till 14 un­der ons­da­gen.

– Vi kom­mer ge tips på hur man han­te­rar kri­ser, och de­la ut check­lis­tor som är bra att ha om man vill va­ra för­be­redd.

Det­ta är förs­ta gång­en Kris­be­red­skaps­vec­kan hålls, och tan­ken är att den ska ske år­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.