”Med­ling hjälper för­ö­va­re och brottsof­fer”

HAL­LAND: SAM­AR­BE­TE NYCKELN TILL FRAM­GÅNGS­RIK VERK­SAM­HET

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

La­gen som kom 2008 är tyd­lig: al­la kom­mu­ner ska er­bju­da unga la­gö­ver­trä­da­re med­ling. Hur det ska gå till är upp till var­je kom­mun att be­stäm­ma.

Ny­he­ten om att la­gen in­te har fått öns­kat ge­nom­slag fick de an­sva­ri­ga i Halmstad att re­a­ge­ra. De häp­nar in­för upp­gif­ten att en tred­je­del av lan­dets kom­mu­ner in­te har nå­gon med­lings­verk­sam­het alls. När de tit­tar på sta­tisti­ken ta­lar den sitt tyd­li­ga språk: för­ra året fick Mal­mö in 44 ären­den och ge­nom­för­de 9 med­ling­ar, Stock­holm fick in 100 och ge­nom­för­de 17 med­ling­ar.

– Hit­tills i år har vi fått in 48 ären­den, 10 har re­dan gått till med­ling. Vi har jät­te­bra verk­sam­het här och kän­de in­te igen oss i bil­den som för­med­la­des, be­rät­tar med­lings­sam­ord­na­ren Ni­na Palm.

TILL­SAM­MANS MED Fa­ti­me Ju­ka och No­ga Stefans­son på so­ci­al­för­valt­ning­ens barn- och ung­doms­av­del­ning ut­gör de Med­lings­verk­sam­he­ten i Halmstad. När de be­skri­ver re­cep­tet för fram­gång fram­hål­ler de gång på gång sam­ar­be­tet mel­lan po­li­sen, åklagar­myn­dig­he­ten och so­ci­al­för­valt­ning­en som den sto­ra styr­kan.

– Vi har ny­li­gen änd­rat vår or­ga­ni­sa­tion, jag an­sva­rar för Ung­bo, Fa­ti­me för Ung­doms­tjänst och Ni­na har hu­vud­an­sva­ret för med­ling­en. Vi ar­be­tar ihop och stöt­tar varand­ra. Vi har kon­tak­ter och go­da re­la­tio­ner med de and­ra myn­dig­he­ter­na. Vi vet vem vi ska ringa, kans­ke är det det som gör verk­sam­he­ten sta­bil och gör skill­nad, re­flek­te­rar No­ga Stefans­son.

MED­LING SKA ER­BJU­DAS till unga för­ö­va­re mel­lan 11 och 21 år. Tan­ken är att brottsoff­ret och den som be­gått gär­ning­en ska få ett per­son­ligt mö­te, till­sam­mans med med­la­re. Förö­va­ren ska få en chans att för­stå vid­den av vad brot­tet stäl­ler till med, oav­sett om det ba­ra hand­lar om ett snat­te­ri el­ler om det hand­lar om att mö­ta off­ret för ett rån el­ler en miss­han­del, öga mot öga.

– Syf­tet med med­ling är att mins­ka de ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser­na kring brot­tet. Det vik­ti­gas­te är in­te att sä­ga för­låt, ut­an att brottsoff­ret får hö­ra vad gär­nings­man­nen sä­ger och att gär­nings­man­nen får hö­ra brottsoff­rets upp­le­vel­se. Och att man kan nå varand­ra och i al­la fall få viss för­stå­el­se, be­skri­ver Ni­na Palm.

Det är in­te helt ovan­ligt att unga gär­nings­män hör av sig och sä­ger: ”Jag har ång­est för det här. Det blev fel. Jag vill be om ur­säkt.” Sam­ti­digt är det in­te helt ovan­ligt att brottsoff­ret har svårt för att ta in för­kla­ring­en.

– Vi fö­re­slår att man ska pra­ta ige­nom hän­del­sen. Ef­teråt bru­kar bå­da par­ter kun­na gå här­i­från, stärk­ta ur mö­tet, fort­sät­ter Ni­na Palm.

I snart tio år har kom­mu­ner­na va­rit skyl­di­ga att er­bju­da med­ling till unga som be­går brott. Men när verk­sam­he­ten hal­tar på and­ra håll i lan­det med­las det som ald­rig förr i Halmstad.

”Vi fö­re­slår att man ska pra­ta ige­nom hän­del­sen. Ef­teråt bru­kar bå­da par­ter kun­na gå här­i­från, stärk­ta ur mö­tet.”

NI­NA PALM

IN­NAN MAN NÅR så långt har med­lar­na för­be­rett det av­gö­ran­de mö­tet no­ga. Al­la ären­den når in­te fram till med­ling, men för­mö­te­na kan än­då va­ra be­ty­del­se­ful­la för bå­da par­ter.

– Se­dan 2008 har i vart fall 90 pro­cent va­rit po­si­ti­va ef­ter mö­tet. Ef­teråt bru­kar vi se en stor lätt­nad. Men ibland hän­der det så klart att nå­gon part in­te or­kar full­föl­ja.

Grup­pen som de in­går i bil­da­des så sent som vid års­skif­tet. Ni­na Palm har va­rit del­ak­tig i ar­be­tet med med­ling se­dan la­gen in­för­des. De ser sto­ra möj­lig­he­ter med sitt nya sam­ar­be­te.

– Det är vik­tigt att ung­do­mar­na får re­da på att det finns med­ling, att det är en rät­tig­het de har, sä­ger Ni­na Palm.

En vik­tig del i med­ling­en är att for­mu­le­ra ett be­te­en­de­av­tal:

– Det hand­lar om hur man ska be­te sig ef­ter med­ling­en, hur man ska va­ra mot varand­ra och vad man gör om nå­got går fel.

SAM­AR­BE­TE MOT FORT­SATT BROTTS­LIG­HET. La­gen krä­ver att al­la kom­mu­ner ska er­bju­da unga brotts­ling­ar möj­lig­het till med­ling: de ska allt­så träf­fa si­na of­fer. På många håll i lan­det fun­ge­rar in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.