20-åringen pres­sa­des om Al­bin­mor­det

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­NA-KA­RIN FORS­BERG 010-471 51 21 akf@hn.se

20-åringen som miss­tänks ha mör­dat Al­bin Ei­nar­sen för tre år se­dan ha­de märk­bart svårt att min­nas vis­sa om­stän­dig­he­ter kring hän­del­sen.

För­hö­ret med den miss­tänk­te in­led­des på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen ef­ter att tings­sa­len tömts på samt­li­ga an­hö­ri­ga, åhö­ra­re och mass­me­dia, som fick föl­ja för­hö­ret i an­grän­san­de rum. Ba­ra dom­sto­len, ad­vo­ka­ter och mål­sä­gan­den fick sit­ta med i sa­len. Dom­sto­len an­såg att det var av stor vikt att den miss­tänk­te kun­de be­rät­ta ut­an att kän­na sig pres­sad.

Un­der för­hö­ret be­rät­ta­de 20-åringen hur han den 9 maj 2014 brag­te sin kam­rat om li­vet i ett skogs­om­rå­de in­vid Nis­san på Fren­narp. Han sä­ger att brå­ket dem emel­lan bör­ja­de med att han vil­le att Al­bin skul­le be­vi­sa att han ha­de ra­de­rat vis­sa bil­der på sin mo­bil.

– När han väg­rar tar jag mo­bi­len. Då knuf­far han mig och jag slår ho­nom med knyt­nä­ven i an­sik­tet. Han fal­ler ner på knä och då fäl­ler jag ho­nom så han ham­nar på rygg. Jag sät­ter mig ovan­på ho­nom och tar stryp­grepp med bå­da hän­der­na mot hal­sen.

han i den

EN­LIGT 20-ÅRINGEN FÅR stun­den en black­out.

– Det svart­nar för ögo­nen. Jag kan in­te kon­trol­le­ra mig. Jag för­sö­ker verk­li­gen men det går in­te. Ef­ter en stund får jag kon­troll. Då lig­ger han stil­la. Jag för­sö­ker gö­ra hjärt­mas­sage och tryc­ker åt­ta gång­er på bröst­kor­gen.

När han in­te får nå­gon re­ak­tion bär han ner Al­bin för en slutt­ning och läg­ger ho­nom i fram­stu­pa si­do­lä­ge.

– Jag går ner till bäc­ken och tar vat­ten i hän­der­na och häl­ler i an­sik­tet på ho­nom. Jag vill ba­ra att han ska re­a­ge­ra, jag äls­kar ho­nom som en lil­le­bror.

Un­der den här re­do­gö­rel­sen snyf­tar 20-åringen ljud­ligt av gråt. Han be­rät­tar se­dan att han flyt­tar Al­bins kropp läng­re ner mot bäc­ken och läg­ger ho­nom med hu­vu­det mot vatt­net, men ut­an att han får vat­ten i mun och nä­sa. Han sät­ter sig vid si­dan av krop­pen och grå­ter. Se­dan spring­er han hem, i pa­nik.

Han är rädd att Al­bin är död, men har inga tan­kar på att ringa 112. När han kom­mer hem vi­sar han bil­der han ta­git av Al­bin vid bäc­ken för en an­hö­rig. Da­gen ef­ter vi­sa­de han bil­der­na för en an­nan per­son och där­ef­ter ra­de­ra­de han dem ur sin mo­bil. De ra­de­ra­de bil­der­na har in­te kun­nat åter­ska­pas.

GÖ­RAN RUTHBERG FRÅ­GA­DE sin kli­ent om han var sä­ker på att Al­bin in­te fått vat­ten i sig när 20-åringen släng­de vat­ten i an­sik­tet på ho­nom. 20-åringen sa­de sig va­ra 90 pro­cent sä­ker. En­ligt det rätts­me­di­cins­ka ut­lå­tan­det kan näm­li­gen Al­bin, trots stryp­ning och upp­re­pat kraf­tigt våld, ha va­rit i li­vet när han ham­na­de med an­sik­tet un­der vatt­net.

När det gäl­ler om­stän­dig­he­ter fö­re och ef­ter Al­bins död, bland an­nat ut­ta­la­de döds­hot mot Al­bin från den miss­tänk­te i sms och mo­bi­lan­teck­ning­ar, har 20-åringen up­pen­bart svårt att min­nas de­tal­jer. Han sä­ger om och om igen att han in­te vet, el­ler in­te minns.

20-åringen får ock­så frå­gor om hur han har mått un­der de tre år som gått in­nan han an­hölls miss­tänkt för mor­det på sin bäs­te vän.

– Jag har för­sökt ta själv­mord tre gång­er.

Bild: JARI VÄLITALO

SA­LEN UTRYMDES. Var­ken an­hö­ri­ga, åhö­ra­re el­ler mass­me­di­er fick va­ra med när 20-åringen för­hör­des om mor­det på Al­bin i maj 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.