Fak­ta:

Med­ling vid brott

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Med­ling vid brott in­ne­bär att gär­nings­per­so­nen och brottsoff­ret träf­fas till­sam­mans med en opar­tisk med­la­re för att ta­la om hän­del­sen och kon­se­kven­ser­na av den.

* In­sat­sen är främst tänkt för la­gö­ver­trä­da­re un­der 21 år samt be­rör­da brottsof­fer.

* Syf­tet är att ge stöd till brottsoff­ret och att fö­re­byg­ga att gär­nings­per­so­nen be­går nya brott.

* Med­ling vid brott byg­ger på te­o­ri­er om re­pa­ra­tiv rätt­vi­sa där man be­to­nar för­so­ning och re­pa­ra­tion av ska­dan sna­ra­re än krä­ver straff för den brotts­li­ga gär­ning­en.

* Del­ta­gan­det ska va­ra fri­vil­ligt och ske i bå­da par­ters in­tres­se, gär­ning­en ska va­ra po­li­san­mäld och er­känd. Med­la­ren ska va­ra kom­pe­tent och opar­tisk. För gär­nings­per­so­nen ska det ge ökad in­sikt om brot­tets kon­se­kven­ser och möj­lig­het att ta an­svar för gär­ning­en gente­mot brottsoff­ret. Tan­ken är att gär­nings­per­so­nen ge­nom det­ta på­ver­kas till att in­te åter­fal­la i nya brott.

Käl­la: So­ci­al­sty­rel­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.