Fak­ta: Bac­chus

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* En­ligt de nu­va­ran­de pla­ner­na ska det byg­gas nå­gon­stans mel­lan 600 och 650 nya lä­gen­he­ter på Bac­chus­om­rå­det.

* Etapp 1, be­står av fy­ra sju­vå­nings­hus med sam­man­lagt un­ge­fär 150 lä­gen­he­ter.

* Lä­gen­he­ter­na i det förs­ta hu­set la­des upp till för­sälj­ning i vå­ras. De kos­ta­de mel­lan 2,3 och 5,7 mil­jo­ner kro­nor och näs­tan al­la sål­de slut på nå­gon tim­me.

* De kommande etap­per­na, med om­kring 450 lä­gen­he­ter, ska Sam­hälls­bygg­nads­bo­la­get en­ligt pla­ner­na ut­veck­la till­sam­mans med HSB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.