Årets stjärn­skott finns i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

Nu är det klart. Fal­ken­bergs kom­mun har nu­me­ra fy­ra café­er med i White Guide Café.

På mån­da­gen tog näm­li­gen Borg­mäs­tar­går­den i Fal­ken­berg hem ti­teln årets stjärn­skott. Café­et som snart fyl­ler ett år har ock­så ut­setts till Sve­ri­ges tred­je bäs­ta fik. Hur känns det?

– Vi vil­le så gär­na vi­sa att när man tar det bäs­ta från Fal­ken­berg och kom­bi­ne­rar det på oli­ka sätt blir det bra. Det togs emot med så myc­ket kär­lek från publi­ken och det upp­märk­sam­ma­des. Det hän­der myc­ket på mat­fron­ten i Fal­ken­berg nu, sä­ger Sa­ra Wen­ner­ström, en av tre de­lä­ga­re. Var­för tror du att ni tog hem ut­mär­kel­sen?

– De i gui­den har sett hur hårt vi har job­bat ut­an att ta någ­ra gen­vä­gar. Det finns en gläd­je i al­la de­tal­jer som be­sö­kar­na upp­le­ver. Många små sa­ker för­stär­ker vår hel­het.

Bå­da di­na verk­sam­he­ter är med i White Guide. Vad är din hem­lig­het?

– Jag är en­vis och läg­ger rib­ban hög. Det har ald­rig va­rit in­tres­sant för mig att in­te gö­ra mitt bäs­ta. Be­rör man män­ni­skor med hjär­tat slår det al­la säljknep. Men det gäl­ler att ha rätt män­ni­skor om­kring sig. Mitt bäs­ta trick är att ha rätt per­son på rätt plats.

Hur fi­rar ni?

– Vi har fi­kat oss runt Stock­holm och nu är det dags för mid­dag trots att vi är propp­mät­ta. Det gäl­ler att skaf­fa sig in­spi­ra­tion när man är iväg.

Vil­ken är din fa­vo­rit­fi­ka?

– En cro­is­sant med hem­la­gad god sylt och en kopp svart kaf­fe, det är det bäs­ta.

Bild: MAR­TIN JO­HANS­SON, FALO

BORGMÄSTARGÅRDENS DE­LÄ­GA­RE. Til­da Lun­dahl, Ann-sofie Lönn­berg och Sa­ra Wen­ner­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.