Åkla­ga­ren: Hon dränk­te ho­nom

Rät­te­gång­en in­ledd: Ar­bo­ga­kvin­nan ne­ka­de till brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den 42-åri­ga kvin­nan dränk­te sin ma­ke in­nan krop­pen dum­pa­des i sjön ne­dan­för som­mar­stu­gan ut­an­för Ar­bo­ga, en­ligt åkla­gar­na.

Kvin­nan ne­kar till al­la an­kla­gel­ser och häv­dar att hon och ma­ken pla­ne­ra­de en fram­tid till­sam­mans.

Rät­te­gång­en om det upp­märk­sam­ma­de Arbogafallet in­led­des i går i tings­rät­ten i Väs­terås. Kvin­nans ma­ke hit­ta­des drunk­nad på grunt vat­ten ne­dan­för fa­mil­jens som­mar­stu­ga ut­an­för Ar­bo­ga i au­gusti 2015. En­ligt åkla­gar­na var det kvin­nan som, en­sam el­ler i sam­för­stånd med and­ra, be­rö­va­de ho­nom li­vet. Tre nä­ra an­hö­ri­ga är med­miss­tänk­ta för då­det, men in­går in­te i det­ta åtal.

Den ak­tu­el­la kväl­len åk­te man­nen till­sam­mans med kvin­nan till som­mar­stu­gan. En­ligt åkla­gar­na var fler per­so­ner på plats där­u­te.

– Han drunk­nar nå­gon gång un­der den här kväl­len. San­no­likt vid 22-ti­den. Och det är kvin­nan som drän­ker ho­nom, san­no­likt till­sam­mans med nå­gon an­nan. Det som är vik­tigt här är att han in­te har någ­ra and­ra ska­dor på krop­pen, sä­ger åkla­ga­re Jessica Wen­na.

Man­nen ha­de en­dast tre ki­se­lal­ger i si­na lung­or, vil­ket en­ligt åkla­ga­ren ta­lar för att han drunk­nat i an­nat vat­ten än i Hjäl­ma­ren.

Den miss­tänk­ta kvin­nans för­sva­ra­re Aman­da Hi­kes gör dock en an­nan tolk­ning av de fynd av al­ger som är do­ku­men­te­ra­de i ob­duk­tions­rap­por­ten. Hon me­nar att de lå­ga hal­ter­na av ki­se­lal­ger stäm­mer väl med hur sjöns vat­ten var be­skaf­fat när man­nen dog. Dess­utom pe­kar hon på fynd av and­ra al­ger.

– De vi­sar sna­ra­re att det är tro­ligt att han drunknade i Hjäl­ma­ren, sä­ger hon.

Den miss­tänk­ta kvin­nan satt stil­la och lyss­na­de till åkla­ga­rens be­rät­tel­se un­der rät­te­gång­ens förs­ta dag. Hon gjor­de inga an­sträng­ning­ar för att und­vi­ka att bli fång­ad på bild av de press­fo­to­gra­fer som fat­tat posto vid dör­ren till rätts­sa­len. Un­der för­hand­ling­ar­na såg hon be­stämd ut och av­slö­ja­de ing­et om vad hon tänk­te el­ler kän­de.

Un­der mån­da­gen må­la­de hen­nes för­sva­ra­re upp en bild av 42-åringen och liv med ma­ken: Det var bit­vis stö­kigt och pa­ret ha­de pro­blem med peng­ar, men de pla­ne­ra­de för en fram­tid till­sam­mans.

Ex­akt var det miss­tänk­ta mor­det skett el­ler hur man­nen ska ha dränkts fram­går in­te av po­li­sens för­un­der­sök­ning. Åkla­gar­na pre­sen­te­ra­de ing­en egen te­o­ri un­der går­da­gen.

Peng­ar förs fram som mo­tiv till mor­det och myc­ket tid äg­nas åt äm­net un­der förs­ta rät­te­gångs­da­gen. En liv­för­säk­ring på två mil­jo­ner kro­nor som teck­na­des i ma­kens namn är cen­tral i ut­red­ning­en. Ba­ra fy­ra da­gar ef­ter ma­kens död vil­le kvin­nan få ut för­säk­ring­en vil­ket är ovan­ligt ti­digt, en­ligt åkla­ga­ren.

Kvin­nan miss­tänks även för mord och mord­för­sök på si­na för­äld­rar, året ef­ter mor­det på ma­ken. Carl Ca­to/tt An­ja Haglund/tt

FO­TO: AN­DERS WIKLUND/TT

Ne­kar till brott. Den miss­tänk­ta 42­åri­ga kvin­nan med sin för­svars­ad­vo­kat i rätts­sa­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.