Ke­vins död ska ut­re­das på nytt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För­un­der­sök­ning­en om fy­ra­å­ri­ge Ke­vins död för näs­tan 20 år se­dan ska åter­upp­tas. Åkla­ga­ren hän­vi­sar till nya upp­gif­ter om mor­det som fram­kom­mit i me­di­er­na, men ock­så till and­ra, hit­tills okän­da om­stän­dig­he­ter.

Chefs­å­kla­ga­re Niclas War­gren vill dock in­te ge någ­ra de­tal­jer om de nya upp­gif­ter­na, huruvi­da de kan le­da till nå­got åtal el­ler hur in­for­ma­tio­nen kom­mit fram. Bå­de Dagens Ny­he­ter och SVT:S ”Do­ku­ment in­i­från” har ti­di­ga­re upp­märk­sam­mat bris­ter i den po­lis­ut­red­ning där två poj­kar, fem och sju år gam­la, pe­ka­des ut för att 1998 ha dö­dat Ke­vin vid en sjö i Ar­vi­ka. Kom­mer brö­der­na att för­hö­ras igen?

– Vem el­ler vil­ka som ska hö­ras igen kan jag in­te sva­ra på, sä­ger Niclas War­gren.

Brö­der­nas ad­vo­kat, Tho­mas Ols­son, är över­ty­gad om att de­ras på­ståd­da er­kän­nan­de egent­li­gen in­te ex­i­ste­rar, så han är in­te för­vå­nad över be­slu­tet, fat­tat av åkla­gar­kam­ma­ren i Karl­stad.

–Men det är ett vik­tigt förs­ta steg att ge de här två brö­der­na åter­upp­rät­tel­se för vad de har ge­nom­li­dit, sä­ger han och be­rät­tar att brö­der­na möt­te går­da­gens be­sked med gläd­je.

Ad­vo­ka­ten tror sig ve­ta vil­ka nya upp­gif­ter åkla­ga­rens har, men han vill in­te be­rät­ta vad det hand­lar om. (TT)

FO­TO: TT/ARKIV

Ke­vin hit­ta­des död den 16 au­gusti 1998 i Dot­te­vik i Ar­vi­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.