”Fn-kam­pan­jen var kor­rekt”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PO­LI­TIK. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfvens (S) för­säk­rar att det in­te fanns någ­ra kor­rum­pe­ran­de in­slag i Sve­ri­ges kam­panj för en plats i FN:S sä­ker­hets­råd.

– In­te på nå­got sätt, sa­de han un­der ut­fråg­ning­ar i Kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet, KU.

Ku-le­da­mo­ten Björn von Sydow vil­le ve­ta om kan­di­da­tu­ren var ”ic­ke-kor­rump­tiv i sin hel­het”. Stats­mi­nis­tern för­säk­ra­de att så var fal­let.

– Vi byg­ger kan­di­da­tu­ren på att vi är en tro­vär­dig, ve­der­häf­tig med­ar­be­ta­re i världs­sam­fun­dets ar­be­te, sa­de Löfven. (TT)

FO­TO: NOELLA JO­HANS­SON/TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven un­der för­hö­ret i KU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.